ljekovitamockurana7

Menu

Samoliječenje - Namaz za lijecenje samog sebe

NAMAZ ZA LIJECENJE SAMOG SEBE

Klanja se dva rekiata moleči Gospodara da nam pomogne. Jedan od pokazatelja mogu biti snovi u kojima vidimo šta moramo uraditi da se izlječimo. (mjesto sihira, traženje halala....) ako snova nerazumimo ispričajmo snove onom koji zna tumačiti snove. (ili kupite sebi knjigu tumačenje snova). Namaz svakako klanjajte više puta ako je to potrebno.

Način klanjanja dva rekata (Kur'anska hamajlija, str: 153)

  • Prije nego se legne spavati, potrebno je uzeti novi abdest, okrenuti se prema kibli i izgovoriti početni tekbir.
  • Na prvom rekatu uči se: Subhaneke, E'uza, Bismillah, El-Fatiha, 1-5 ajet sure El-Hadid, a na drugom:Bismillah, El-Fatiha, 16-24 ajet sure El-Hasr.
  • Na prvoj sedždi drugog rekata se prouči dova:
    Allahumme inii esteftiike fii emri meredii ev vedže'ii ev maa edžiduhuu 'alaa ilaadžihii ve sfinii inekke enteš-šaafii. Ve in kaane sihiren fe bejjinhu lii ve dullenii 'alaa 'ilaadžihii ve šfinii ineke enteš-šaafii. Ve in kaane messen fe bejjinhu lii ve dullenii 'alaa 'ilaadžihii ve-šfinii ineke enteš-šaafii. Ve in kaane 'išqan fe bejjinhu lii ve dillenii 'alaa 'ilaadžihii ve-šfinii ineke enteš-šaafii.
  • Nakon zadnjeg sjedenja i selama 3 puta se prouči sura Ar-Rahman.(Madžid Matar, Liječenje Kur'anom, medom i lijekovitim biljem; str.62); Namaz se može iskrenim nijetom učiti i sa drugačijim, dužim učenjem, a može učiti i manje, onaj koji drugačije ne zna.


Drugi način: (Liječenje Kur'anom, medom i ljekovitim biljem, str:133)

1. Abdest
2. Dva rekiata moleči Gospodara za izlječenje

Nijet:

Nevejtu en usallije lillahi te'ala salaten-nefli taleben šifa.ellahi, mustakbile-l-kibleti Allahu ekber.

3. Na sedžadi, prouči Fatihu, Ajetul kursi-ju, sure: Ihlas, Feleq i Nas, Kada učiš ova zadnja tri sureta, puši u ruke, pa njima potari cijelo tijelo, osim stidnog mjesta, Potiranje počni od glave i lica. Tako uradi tri puta.

S nijetom traženja pomoći od Allah d.ž. uči:

E'uuzu bi kelimaatillaahit-taammeh, min kulli šejtaanin ve haammeh, ve min kulli 'ajnin laammeh, ve min hemezaatiš-šejaatiin, ve en jahduruun.

Allahovu zaštitu tražim pomoču Njegovih savršenih riječi pred svakim šejtanom i ljudima, pred pogledom zlim, šejtanskim nagovaranjima, da nisu slika mene.

E' uuzu bi kelimaatillaahit-taammaati min šerri maa haleq.

Allahovu zaštitu tražim pomoču Njegovih savršenih riječi pred zlom Njegovih stvorenja.

Bismillaahil-lezi laa jedurru me'a-smihii šej'un fi-l-erdi ve laa fissemaa 'i ve huves-semii'u-l-'aliim.

U ime Allaha, a s Njegovim imenom, ništa na Zemlji ni na nebu ne može naškoditi. On sve čuje i sve zna.

Svoju desnu šaku stavi na bolno mjesto i tri puta prouči:

Bismillaah

A potom sedam puta prouči:

E'uuzu bi'izzetillaahi ve ' qudretihii min šerri maa' edžidu ve uhaazir.

Ako osjetiš povišenu temperaturu, reci:

Allaahu ekber, bismillaahi-l-kebiir, e'uuzu billaahi-l-'aziim min šerri kulli 'areqion ne'aar, ve min šerri harrin-naar.


Treći način: (Velika zbirka dova, Zahid Mujkanović str: 261-264)

Prije nego se legne spavati, potrebno je uzeti abdest, okrenuti se prema kibli i izgovoriti početni tekbir. Na prvom rekatu se uči: subhaneke, euzu, bismille, fatiha, i prvih pet ajeta sure El-Hadid:

Sebbeha lillahi ma fissemavati ve-l-erd, vehuve-l-'azizu-l-hakim.
Lehu mulkus-semavati ve-l-erd, juhji ve jumitu ve huve 'ala kulli šej'in kadir.
Huve-l-evvelu ve-l-ahiru vez-zahiru ve-l-batinu ve huve bikulli šej'in 'alim.
Huvellezi halekas-semavati ve-l-erda fi sittet ejjamin summe-s-teva 'ale-l-'arši ja'lemu ma jelidžu fi-l-erdi ve ma jahrudžu minha ve ma jenzilu mines-sema-i ve ma ja'rudžu fiha, ve huve me'akum ejnema kuntum, vallahu bi ma ta'melune besir. Lehu mulkus-semavati ve-l-erd, ve ilellahi turdže'u-l-umur.

Na drugom rekatu se uči: bismille, fatiha i kraj sure El-Hašr (16-24)

Kemeseliš-šejtani iz kale li-l-insani-kfur, fe lemma kefere kale inni beri'umminke inni ehafullahe rabbe-l-'alemin. Fe kane 'akibetehuma ennehuma finnari halidejni fiha ve zalike džeza'uz-zalimin. Ja ejjuhellezine amenut-tekullahe ve-l-tenzur nefsum.ma kaddemet ligadin vettekullah, innellahe fe ensahum enfusehum ula'ike humu-l-fasikun. La jestevi ashabun-nari ve ashabul-l-dženneh, ashabu-l-dženneti humu-l-fa'izun. Lev enzelna haze-l-Kur'ane 'ala džebelin lere'ejtehu haši'an mutesaddi'an min hašjetil-lahi ve tilke-l-emsalu nadribuha linnasi le'allehum jetefekkerun. Huvel-lahul-lezi la ilahe illa huve'alimu-l-gajbi veš-šehadeti huver-rahmanur-rahim. Huvel-lahul-lezi la ilahe illa huve-l-meliku-l-kuddusus-selamu-l-mu'minu-l-muhejminu-l-'azizu-l-džebbaru-l-mutekebbiru subhanel-lahi 'amma jušrikun. Huvellahu-l-haliku-l-bari'u-l-lmusavviru lehu-l-esma'u-l-husna jusebbihu lehu ma fis-semavati ve-l-erdi ve huve-l-'azizu-l-hakim.

Nakon ovoga, učini se ruku, a zatim dvije sedžde. Na prvoj sedždi, nakon subhane rabbije-l-'a'la 3 puta, uputi se dova Uzvišenom Allahu d.ž.:

Allahumme inni esteftike fi emri meredi ev vedže'i ev ma edžiduhu 'ala hali haza. Allahumme in kane haseden fe bejjinhu li ve dulleni 'ala'iladžihi, ve-šfini inneke enteš-šafi. Ve in kane sihren fe bejjinhu li ve dulleni 'ala 'iladžihi, ve-šfini inneke enteš-šafi. Ve in kane messen fe bejjinhu li ve dulleni 'ala 'iladžihi, ve-šfini inneke enteš-šafi. Ve in kane 'iškan fe bejjinhu li ve dulleni 'ala 'iladžihi, ve-šfini inneke enteš-šafi.

Allahu d.ž. moj, od Tebe tražim da mi ukažeš na način kako da postupim u ovoj mojoj bolesti, ili bolu, ili u onome što je pri meni. Allahu d.ž. moj, ako je to zavist, obznani mi to, naputi me na lijek i izlječi me, jer Ti, uistinu, liječiš. Ako je to sihir, obznani mi to, naputi me na lijek i izlječi me, jer Ti, uistinu, liječiš. Ako je to šejtanski mess, obznani mi to, naputi me na lijek i izlječi me jer Ti, uistinu, liječiš. Ako je to sihir, obznani mi to, naputi me na lijek i izlječi me, jer Ti, uistinu, liječiš. Ako je to 'išk, obznani mi to, naputi me na lijek i izlječi me, jer Ti, uistinu, liječiš.

I na drugoj sedždi ponovi se ista dova, a potom se sjede i uči etehijjatu, salevati, dove i selam se preda. Nakon završenog namaza tri puta se prouči sure E-Rahman (molim Yassina da dopuni tu suru jer je ja nemam) i odmah legne spavati, a nakon proučenog zikra i dove pred spavanje.

 

FaLang translation system by Faboba