ljekovitamockurana7

Menu

Zaboravljena šifra? | Zaboravljeno korisničko ime? | Registruj se

Transkripcija Ruk'je

Re: Transkripcija Ruk'je

RUQIA ZA LIJEČENJE DŽINSKOG VJETRA

1) E'uuzu billahimineššejtaanir-radžiim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim

El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. Er-Rahmaanir-rahim, maaliki jevmiddiin, ijjaake na'budu ve ijake neste'ii, ihdinessiraata-l-musteqiim, siraatalleziine en'amte 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
»Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Svemilosnom, Samilosnom, Vladaru Dana Sudnjega! Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoč tražimo. Na pravi Put Ti nas uputi, na put onih kojima si darove Svoje podario! Ne na put onih koji su srdžbu Tvoju zaslužili, niti na put onih koji su zalutali.«

2) Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. Men zellezii ješfe'u 'indehuu illaa bi iznih. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi šej'in min 'ilmihii illaa bimaa šaa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. (El-Beqare, 255)
Allah je nema boga osim Njega, Živi i Vječni! Ne obuzima Ga drijmež, niti san! Njegovo je sve što je na nebesima i sve što je na Zemlji! Ko je taj ko bi se kod Njega zauzimao, osim s dopuštenjem Njegovim?! On zna šta je ispred ljudi i šta je iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko On želi! Njegovo Prijestolje obuhvata i nebesa i Zemlju, i Njemu ne dojadi održavanje njihovo. I On je Svevišnji, On je veličanstveni!.

3) Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii ve-l-mu'minuun. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa, lehaa maa kesebet ve 'alejhaa mektesebet. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'naa. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablina. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. Va'fu 'annaa, vagfirlenaa, verhamnaa, ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. (El-Beqare, 285-286)
Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici - svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove: "Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih." I oni govore: "Čujemo i pokoravamo se; oprosti nam, Gospodaru naš; tebi ćemo se vratiti."Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!

4) Ve immaa jenzeganneke mineš-šejtaani nezgun feste'iz billaah, innehuu semii'un 'aliim. (El-'Araf, 200)
A ako šejtan pokuša da te na zlo navede, ti potraži utočište u Allaha, On uistinu sve čuje i zna.

5) Ve immaa jenzeganneke mineš-šejtaani nezgun feste'iz billaah, innehuu huves-semii'u-l- 'aliim. (Fussilet, 36)
A kad šejtan pokuša da te na zle misli navede, ti zatraži utočište u Allaha, jer On, uistinu, sve čuje i zna sve.

6) Ve qaale Muusaa innii 'uztu bi rabbii ve rabbikum min kulli mutekebbirin laa ju'minu bi jevmi-l-hisaab. (El-Mu'min, 27)
Musa reče: "Molim Gospodara svoga i Gospodara vašega da me zaštiti od svakog oholog koji ne vjeruje u Dan u kome će se račun polagati!"

7) Ve inni 'uztu bi rabbii ve rabbikum en terdžumuun. (Ed-Duhan, 20)
i ja se utječem i svome i vašem Gospodaru da me ne kamenujete,

8 Ve qur-rabbi e'uuzu bike min hemezaatiš-šejaatiin, ve e'uuzu bike rabbi ej-jahduruun. (El-Mu'min, 97-98
i reci: "Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šejtanskih,
i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš!"

9) Qaatiluuhum ju'azzibhumullaahu bi ejdiikum ve juhzihim ve jensurkum 'alejhim ve jefši suduure qavmim-mu'miniin ve juzhib gajza quluubihim. (Et-Tevbe, 14-15)
Borite se protiv njih! Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći, i grudi vjernika zaliječiti i iz srca njihovih brigu odstraniti. A Allah će onome kome On hoće oprostiti. - Allah sve zna i mudar je.

10) Ve šifaaul-limaa fissuduur, ve hudevverahmetul-lil-mu'miniin. (Junus, 57)
... i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima.

11) Jahrudžu min butuuniha šeraabum-muhtelifun elvanuhuu fiihi šifaaul-linnaas. (En-Nahl, 69)
Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja koje je lijek ljudima.

12) Ve nunezzilu mine-l-Qur'aani maa huve šifaauv-verahmetul-lil-mu'miniin. (El-Isra', 82)
Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima.

13) Ve izaa meridtu fe huve ješfiin. (Eš-Šu'ara', 80)
i Koji me, kad se razbolim, liječi,

14) Qul huve lilleziine aamenuu hudev-ve šifaa'. (Fussilet, 44)
Ti reci: 'On je onima koji vjeruju Uputa i Lijek!

15) Fesejekfiikehumullaah, ve huvessemi'u-l-'aliim, sibgatellaahi ve men ahsenu minellaahi sibgah, ve nahne lehuu 'aabiduun. (El-Beqara, 137-138)
»A tebi je dosta Allah da te zakloni od njih! Allah je Onaj Koji čuje sve i Koji je znalac stvari svake! Allahovu vjeru vjerujemo! Koja vjera je od Allahove vjere ljepša?!«

16) Lehuu mu'aqqibaatum-min bejni jedejhi ve min halfihii jahfezuunehuu. (Er-Ra'd, 11)
Uz svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega - po Allahovu naređenju nad njim bdiju.

17) Ve hifzam-min kulli šejtaanim-maarid. (Es-Saffat, 7)
i čuvamo ga od svakog šejtana prkosnoga

18 Ve hafiznaahaa min kulli šejtaanir-radžiim. (El-Hidžr, 17)
i čuvamo ih od svakog šejtana prokletog;

19) In kullu nefsil-lemmaa 'alejhaa haafiz. (Et-Tariq, 4)
Nema čovjeka nad kojim neko ne bdije.

20) Hattaa izaa dže'alehuu naren qaale aatuunii ufrig 'alejhi qitraa, fe mestaa'uu ejjazheruuhu ve mestetaa'uu lehuu naqbaa, qaale haazaa rahmetum-mir-rabbii. (El-Kehf, 96-98
Donesite mi velike komade gvožđa!" I kad on izravna dvije strane brda, reče: "Pušite!" A kad ga usija, reče: "Donesite mi rastopljen mjed da ga zalijem."
I tako oni* nisu mogli ni da pređu niti su ga mogli prokopati.
"Ovo je blagodat Gospodara moga!" - reče on. "A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni, On će ga sa zemljom sravniti, a prijetnja Gospodara moga će se, sigurno, ispuniti."

21) Evelem jere-l-insaanu ennaa halaqnaahu min nutfetin fe izaa huve hasiimum-mubiin, ve darebe lenaa meselev-ve nesije halqah, qaale mej-juhji-l-'izaame ve hije remiim, qul juhjiihellzii enše'ehaa evvele merreh, ve huve bikulli halqin 'aliim, ellezi dže'ale lekum-mineš-šedžeri-l-ahdari naren fe izaa entum minhu tuuqiduun, evelejsellezii haleqassemaavaati ve-l-erda bi qaadirin'alaa ejjahluqa mislehum, belaa ve huve-l-hallaaqu-l-'aliim, innemaa emruhuu izaa eraade šej'en ejjequule lehuu kun fe jekuun. Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli šej'in ve ilejhi tur'dže'uun. (Jasin, 77-83)
Kako čovjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stvaramo, i opet je otvoreni protivnik, i Nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren, i govori: "Ko će oživiti kosti kad budu truhle?" Reci: "Oživiće ih Onaj koji ih je prvi put stvorio; On dobro zna sve što je stvorio, Onaj koji vam iz zelenog drveća vatru stvara i vi njome potpaljujete." Zar Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar stvoriti njima slične? Jeste, On sve stvara i On je Sveznajući; kada nešto hoće, On samo za to rekne: "Budi!" - i ono bude. Pa neka je hvaljen Onaj u čijoj je ruci vlast nad svim, Njemu ćete se vratiti!

22) El-Aane haffefellaahu 'ankum ve 'alime enne fiikum da'faa. (El-Enfal, 66)
Sad vam Allah olakšava, a Allah zna da među vama slabih ima.

23) Zaalike tahfiifum-mir-rabbikum ve rahmetun femeni'tedaa ba'de zaalike fe lehuu 'azaabun eliim. (El-Beqare, 178)
To je olakšanje od Gospodara vašeg, i milost. A ko nasilje izvrši i poslije toga, njega bolna patnja čeka.

24) Ve lehuu maa sekene fillejli vennehaari ve huvessemi'u-l-'aliim. (El-En'am, 13)
Njemu pripada sve što postoji u noći i danu; On sve čuje i sve zna.

25) Bismillaahi erqiike min kulli šej'in ju'ziike min šerri kulli nefsin ev 'ajnin haasidin, Allahu ješfiike bismillaahi erqiike.
(Ovo se prouči tri puta)

26) U'iizuke bi kelimaatillaahit-taammeh, min kulli šejtaanin ve haammeh, ve min kulli 'ajnin ve laammeh, ve min hemezaatiš-šejaatiin, ve en jahduruuke.
(Ovo se prouči tri puta)

27) U'iizuke bilaahi-l-'aziim, ve bi vedžhihi-l-keriim ve bi kelimaatihit min šerris-sameti ve-l-haameti ve-l-'ajnil-laammeh, ve min šerri nefhi-l-džinni ve kejdihii ve hiqdihii ve tugjaanih, ve hasbunellaahu ve ni'me-l-vekiil.
(Ovo se prouči tri puta)

28 U'iizuke bilaahi-l-'aziim, ve bi kelimaatihit mineš-šejtaanir-radžiim, min hemzihii ve nefhihii ve nefesihii ve ezaahu.
(Ovo se prouči tri puta)

29) Hasbunellaahu ve ni'me-l-vekiil.
(Ovo se prouči tri puta)

30) Bismillaahi.
(Ovo se prouči tri puta)

31) E'uuzu bi 'izzetillaahi ve qudretihii min šerri maa edžidu ve uhaazir.
(Ovo se prouči sedam puta)

32) Allaahu ekber, Allaahu ekber, Allaa ekber, e'azuu mimmaa ehaafu ve ahzer, Allaahu e'azzu min halqihii džemi'aa, allaahumeme-šfihii enteš-šaafii laa šifaa'e illaa šifaa'uke šifaa' elfu la jugaadiru saqmaa.
(Ovo se prouči tri puta)

Preporučujem vam upotrebu čorokuta (ar: el-habetu es-sevda'), jer u njemu se nalazi lijek za sve osim za smrt." (Buhari, 7/160)

Administrator je onesposobio postove za goste. Molimo vas da se ulogate ili registrujete kako bi nastavili.

Re: Transkripcija Ruk'je

RUQIA LIJEČENJE ZAVISTI (UROKA)

1) Učenje rukije univerzalan program

2 Bismillahi, habesun habisun ve'šihaabun qaabisun, rededtu'ajne-l-'aaini 'alejhi ve 'alaa ehabbinnaasi ilejhi. Bismillahir-rahmanir-rahim, ferdži'i-l-besare hel teraa min futuur, summe-rdži'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir.
Ovo se uči nekoliko puta

3) Uhrudžii ejjetuhe-l-'ajnu min haze-l-bedeni ve maalihii ve veledihii ve bejtihii. Ejjetuhe-l-'ajnu-truki-l-'aqle ve-truki-l-besare, ve-trukis-sem'a, ve-truki-l-vedžhe, ve-trukis-sadre, ve-truki-l-'avrete, ve-trukir-ridžlejni ve-l-ketifejni, ve-truki-l-batne, ve-trukiz-zahre ejjetuhe-l-'ajnu, bismillaahi intafe'e nuuruke.

Bismillahir-rahmanir-rahim, Zehebellaahu bi nuurihim ve terekehum fii zulumaatin laa jubsiruun.
Bismillahir-rahmanir-rahim, Lehalqus-semaavaati ve-l-erdi ekberu min halqin-naasi ve laakinne ekserennaasi laa ja'lemuun.
Bismillahir-rahmanir-rahim, ferdži'i-l-besare hel teraa min futuur, summe-rdži'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir.
Bismillahir-rahmanir-rahim, ve in jekaadulleziine keferuu lejuzliquuneke bi ebsaarihim lemmaa semi'uuz-zikre ve jequuluune innehuu lemedžnuun, ve maa huve illaa zikrun li-l-'aalemiin.
Bismillahir-rahmanir-rahim, ve nunezzilu mine-l-Qur'aani maa huve šifaa'un ve rahmetun li-l-mu'miniin.
Bismillahir-rahmanir-rahim, Lev enzelnaa haaze-l-Qur'aane'alaa džebelin lere'ejtehuu haaši'an mutesaddi'an min hajšetil-laahi ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa linnaasi le'alehum jetefekkeruun. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve 'aalimu-l-gajbi veš-šehaadeti huver-rahmaanur-rahiim. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve-l-meliku-l-qudduusus-selaamu-l-mu'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-džebbaaru-l-mutekebbiru subhaanel-laahi'ammaa jušrikuun. Huvel-laahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musavviru lehu-l-esmaa'u-l-husnaa jusebbihu lehuu maa fis-semaavaati vel-l-erdi ve huve-l-'aziizu-l-hakiim.
Bismillahir-rahmanir-rahim, fallaahu hajrun haafizan ve huve erhamur-raahimiin.
Bismillahir-rahmanir-rahim, ve qaaluu hasbunellaahu ve ni'me-l-vekii fen-qalebuu bi ni'metin minellaahi ve fadlin lem jemseshum suu'un vet-tebe'uu ridvaanellaah, vallaahu zuu fadlin'aziim.
Bismillahir-rahmanir-rahim, zaalike tahfiifun min rabbikum ve rahmeh.
Bismillahir-rahmanir-rahim, juriidullaahu en juhaffife'ankum ve huliqa-l-insaanu da'iifaa.
Bismillahir-rahmanir-rahim, qulillaahu jundžiikum minhaa ve min kulli kerbin.
Bismillahir-rahmanir-rahim, ve iz jemkuru bikel-leziine keferuu lijusbituuke ev jaqtuluuke ev juhridžuuke, ve jemkuruune ve jemkurullaah, vallaahu hajru-l-maakiriin.
Bismillahir-rahmanir-rahim, Ve qad mekeruu mekrehum ve'indellaahi mekruhum ve in kaane mekruhum litezuule minhu-l-džibaal.
Bismillahir-rahmanir-rahim, fen-zur kejfe kaane 'aaqibetu mekrihim ennaa demmernaahum ve qavmehum edžme'iin.
Bismillahir-rahmanir-rahim, Allaahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. Lehu maa fis-semaavaati we ma fi-l-erd men zellezi ješfe`u 'indehuu illaa bi iznih. Ja'lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi šej`in min 'illmihi illa bimaa šaa`e; vesi'a kursijjuhus-semavaati ve-l-erd ve laa je'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l- 'aziim
Allaahumme-šfihii ve-hfazhu min šerri-l-haasidiin ve hasedihim ve šerri-l-'aainiine ve 'ajnihim. Allahumme rudde 'ajen-l-'aainiine 'alejhi ve rudde hasede-l-haasidi 'alejhi ve-šmel haaze-l-bedene bi šifa'ikel-lezii laa saqme ve laa vedže'a ba'dehuu ebedaa.
Bismillahir-rahmanir-rahim, Kaaf haa jaa 'ajn saad, zikru rahmeti rabbike 'abdehuu Zekerijjaa, iz naadaa rabbehuu nidaa'en hafijjaa, qaale rabbi innii vehene-l-'azmu minnii ve-šte'aler-re'su šejben ve lem ekun bi du'aaike rabbi šeqijjaa
Bismillahir-rahmanir-rahim, Fe sejekriikehumul-laah, ve huves-smi'u-l-'aliim, sibgatellaahi ve men ahsenu minellaahi sibgah, ve nahnu lehuu 'aabiduun.

+

Bismillahi-l-'aziimiš-še'ni šediidi-l-burhani maa šaa'ellaahu kaane, bismi habsi haabisin ve hadžerin jaabisin ve šihaabin qaabisin. Allaahumme inii es'eluke en terrudde-l-'ajne ve-l-hasede 'an (ovdje spomenuti ime bolesnika) Bismillahir-rahmanir-rahim, ferdži'i-l-besare hel teraa min futuur, summe-rdži'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir.
Bismillahir-rahmanir-rahim, ve reddellaahul-leziine keferuu bi gajzihim lem jenaaluu hajraa, ve kefellaahu-l-mu'miniine-l-qitaale ve kaanellaahu qavijjen 'aziizaa.
Bismillahir-rahmanir-rahim, bel naqzifu bi-l-haqqi 'ale-l-baatili fe jedmeguhuu fe izaa huve zaahig, ve lekumu-l-vejlu mimmaa tesifuun.
Bismillahir-rahmanir-rahim, ve-l-'asri innel-l.-insaane lefii husr, illelleziine aamenuu ve 'amilus-saalihaati ve tevaasav bi-l-haqqi ve tevaasav bis-sabr.
Bismillahir-rahmanir-rahim, li iilaafi qurejšin iilaafihim rihleteš-šitaai ves-sajf, fe-l-ja'buduu rabbe haaze-l-bejtil-lezii at'amehum min džuu'in ve aamenehum min hawf.
Bismillahir-rahmanir-rahim, Qul huvellaahu ehad, Allaahus-samed, lem jelid ve lem juuled, ve lem jekul-lehuu kufuven ehad.
Bismillaahir-rahmaanir-rahiim, Qul e'uuzu birabbi-l-feleq, min šerri maa halaq, ve min šerri gaasiqin izaa veqab, ve min šerrin-neffaas-aati fi-l-'uqad, ve min šerri haasidin izaa hased.
Bismillaahir-rahmaanir-rahiim, Qul e'uuzu bi rabbin-naas, melikin-naas, ilahin-naas, min šerri-l-vesvaasi-l-hannaas, ellezii juvesvisu fii suduurin-naas, mine-l-džinneti ven-naas.

U'iizuke bi keliimaatillaahit-taammeh, min kulli šejtaanin ve haameh, ve min kulli 'ajnin laameh, ve min hemezaatiš-šejaatini ve en jahduruuk.
U'iizuke bi ketaammaati min šerri maa haleq, u'iizuke bi kelliimaatillaahit-taammeti min šerris-sammeh, vel-haameh, ve-l-'ajnil-laammeh, bismillaahi erqiike min kulli daa'in ju'ziik, min šerri kulli nefsin ev 'ajnin haasid, Allaahu ješfiike, bismillaahi erqiike vallaahu ješfiik.
Allaahumme zes-sultaani-l-'aziimi ve-l-menni-l-qadiimi ze-l-vedžhi-l-keriimi velijju-l-kelimaatit-taammaati ved-da'vaati-l-mustedžaabaati 'aafi 'abdeke (ako je bolesnik žena, umjesto 'abdeke, reči emeteke) min šerri-l-džinni ve 'a'juni-l-insi.

Preporučujem vam upotrebu čorokuta (ar: el-habetu es-sevda'), jer u njemu se nalazi lijek za sve osim za smrt." (Buhari, 7/160)

Administrator je onesposobio postove za goste. Molimo vas da se ulogate ili registrujete kako bi nastavili.

Re: Transkripcija Ruk'je

RUKIJA ZA MED KAO LIJEK
ZA ZADRŽAVANJE DŽINA BJEGUNCA

E'uuzu billahimineššejtaanir-radžiim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim
3X El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. Er-Rahmaanir-rahim, maaliki jevmiddiin, ijjaake na'budu ve ijake neste'ii, ihdinessiraata-l-musteqiim, siraatalleziine en'amte 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin. (El-Fatiha)

Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. Men zellezii ješfe'u 'indehuu illaa bi iznih. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi šej'in min 'ilmihii illaa bimaa šaa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim.
Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-rušdu mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. Lenfisaame lehaa. Vallaahu semii'un 'alim.
Allaahu velijjulleziine aamenuu, juhridžuhum minez-zulumaati ilen-nuur. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhridžuunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. (El-Beqare, 255-257)

Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tuhfuuhu juhaasibkum bihillaah. Fe jagfiru limej-ješaa'u ve ju'azzibu mej-ješaa'u vallaahu 'alaa kulli šej'in qadiir. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii ve-l-mu'minuun. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa, lehaa maa kesebet ve 'alejhaa mektesebet. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'naa. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablina. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. Va'fu 'annaa, vagfirlenaa, verhamnaa, ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. (El-Beqare, 284-286)

Lijaqta' tarefen minel-leziine keferuu ev jekbitehum fe jenqalibuu haa'ibiin. (Ali 'Imran, 127)

Ve izaa ezaqnen-naase rahmeten min ba'di darraa'e messethum izaa lehum mekrun fii aajaatinaa, qulil-laahu esre'u mekren inne rusulenaa jektubuune maa temkuruune. (Junus, 21)

Ve le'in ehharnaa 'anhumu-l-'azaabe ilaa ummetin ma'duudetin lejequulunne maa jahbisuhuu elaa jevme je'tiihim lejse masruufen 'anhum ve haaqa bihim maa kaanuu bihii jestehzi'uun. (Hud, 8

Quli-d-'ulleziine ze'amtum min duunihii fe laa jemliuune kešfd-dur-ri 'ankum ve laa tahviilaa. (El-Isra', 56)

Ve rebatnaa 'alaa quluubihim iz qaamuu fe qaaluu rabbunaa rabbus-semaavaati ve-l-erdi len ned'uve min duunihii ilaahen leqad qulnaa izen šetataa. (El-Kehf, 14)

Summe bedaa lehum min ba'di maa re'evu-l-aajaati lejesdžunun-nehuu hattaa hiin. (Jusuf, 35)

Ve qaale lil-lezii zanne ennehuu naadžin minhume-z-kurnii 'inde rabbike fe ensaahuš-šejtaanu zikre rabbihii fe lebise fis-sidžni bid'a siniin, (Jusuf, 42)

Qaale le inittehazte ilaahen gajrii le edž'alenneke mine-l-mesdžuuniin. (Eš-Šu'ara', 29)
Ve lev eraadu-l-huruudže le e'addu lehuu 'uddeten ve laaakin kerihellaahu-n-bi'aasehum fe sebbetahum ve qilla-q'uduu me'a-l-qaa'idiin. (Et-Tevbe, 46)

Elem jerev ilet-tajri musehharaatin fii dževvis-semaa'i maa jumsikuhunne illelaahu inee fii zaalike le aajaatin liqavmin ju'minuun. (En-Nahl, 79)

Ve iz jemkuru bikel-leziine keferuu lijusbituuke ev jaqtuluuke ev juhridžuuke, ve jemkuruune ve jemkurullaah, vallaahu hajru-l-maakiriin. (El-Enfal, 30)

Ve in juriiduu en jahde'uuke fe inne hasbekel-laahu huvellezii ejjedeke binasrihii ve bi-l-mu'miniin. (El-Enfal, 62)

Innelleziine juhaadduunel-laahe ve resuulehuu kubituu kemaa kubitelleziine min qablihim ve qad enzelnaa aajaatin bejjinaatin ve li-l-aafiriine 'azaabun muhiin. (El-Mudžadele, 5)

Fe in redže'akellaahu illa taa'ifetin minhum fe-s-te'zenuuke li-l-huruudži fe qul len tahrudžuu me'ije ebeden ve len tuqaatiluu me'ije 'aduvven innekum radiitum bi-l-qu'uudi evvele merretin fa-q-'uduu me'a-l-haalifin. (Et-Tevbe, 83)

Maa jeftehil-laahu lin-naasi min rahmetin fe laa mumsike lehaa ve laa jumsike fe laa mursile lehuu min ba'dih, ve huve-l-'aziizu-l-hakiim. (Fatir, 2)

Ve naadev jaa maaliku lijaqdi 'alejnaa rabbuk, qaale innekum maakisuun. (Ez-Zuhruf, 77)

Ve kezaalike dže'alnaa fii kulli qarjetin ekaabire mudžrimiiha lijemkuruu fiihaa ve maa jemkuruune illaa bi enfusihim ve maa ješ'uruun. (El-En'am, 123)

Qul inne-l-mevtel-lezii tefiruune minhu fe innehuu mulaaqiikum summe turedduune ilaa 'aalimi-l-gajbi veš-šehaadeti fe junebbi'ukum bi maa kuntum ta'meluun. (El-Džumu'a, 8

Fe kejkaane 'azaabii ve nuzur, inna erselnaa 'alejhim sajhaten vaahideten fe kaanuu kehešiimi-l-muhtezir, ve leqad jessrne-l-Qur'aane lizzikri fe hel min muddekir. (El-Qamer, 30-32)

Innehuu 'alaa redž'ihii leqaadir. (Et-Tariq, 8

Jaasin, ve-l-Quraani-l-hakiim, inneke lemine-l-murseliin, 'alaa siratim-musteqiim, tenziile-l-'aziizir-rahiim, litunzire qavmem-maa unzire aabaa'uhum fe hum gaafiluun, leqad haqqa-l-qavlu 'alaa ekserihim fe hum laa ju'minuu, innaa dže'alnaa fii 'a'naaqihim aglaalen fehije ile-l-ezqaani fehum muqmehuun, ve dže'alnaa min bejni ejdiihim sedden ve min halfihim sedden fe agšejnaahum fe hum laa jubsiruun. (Jasin, 1-9)

Qul kullun muterebbisun fe terebbesuu fe seta'lemuune men ashaabus-siraatis-sevijji ve meni-h-tedaa. (Taha, 135)

Qul len jenfe'ukumu-l-firaaru in ferertum mine-l-mevti evi-l-qatli ve izen laa tumette'uune illaa qaliilaa, qul men zel-lezii ja'simukum minellaahi in eraade bikum suu'en ev eraade bikum rahemten ve laa jedžiduune lehum min duunil-laahi velijjen ve laa nasiira, (El-Ahzab, 16-17)

Jaa ma'šer-l-džinni ve-l-insi ini-s-teta'tum en tenfuzuu min aqtaaris-semaavaati ve-l-erdi fe-n-fuzuu, laa tenfuzuune illaa bisultaan, fe bi ejji aalaa'i rabbikumaa tukezzibaan, jurselu'alejkumaa šuvaazun min naarin ve nuhaasun fe laa tentesiraan, fe bi ejji aalaa'i rabbikumaa tukezzibaan. (Er-Rahman, 33-36)

Elem tere ennellaahe sehhare lekum maa fi-l-erdi ve-l-fulke tedžri fi-l-bahri bi emrihii ve jumsikus-semaa'e en teqa'a 'ale-l-erdi illaa bi iznih, innellaahe binnaasi lere'uufun rahiim. (El-Hadždž, 65)

Innellaahe jumsikus-semaavaati ve-l-erda en tezuulaa ve li'in zaaletaa in emsekehumaa min ehadin min ba'dihii innehuu kaane haliimen gafuuraa. (Fatir, 41)

Evelem jerev ile-t-tajri fevqahum saaffaatin ve jaqbidne maa jumsikuhunne iller-rahmaan, innehuu bikulli šej'in basiir. (El-Mulk, 19)

Innemaa emruhuu izaa eraade šej'en ejjequule lehuu kun fe jekuun. Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli šej'in ve ilejhi tur'dže'uun. (Jasin, 82-83)

Fe izaa leqiitumul-leziine keferuu fe darber-riqqabi hatta izaa eshantumuuhum fe šuddu-l-vesaaqa fe immaa mennen ba'du ve immaa fidaa'en hattaa teda'a-l-harbu evzaarehaa zaalike ve lev ješaa'ullaahu le-n-tesare minhum ve laakin lijebluve ba'dakum bi ba'din vel-leziine qutiluu fii sebiilillaahi fe len judille 'a'maalehum. (Muhammed, 4)

Preporučujem vam upotrebu čorokuta (ar: el-habetu es-sevda'), jer u njemu se nalazi lijek za sve osim za smrt." (Buhari, 7/160)

Administrator je onesposobio postove za goste. Molimo vas da se ulogate ili registrujete kako bi nastavili.
Imamo 0 musafira i 0 ostalih korisnika na temi

Forum Info

Forum Statistika
 
Ukupno tema:
293
Ukupno anketa:
4
Ukupno postova:
51
Info člana
 
Ukupno članova:
341
Najnoviji član:
Ilda
Članovi Online:
0
Musafiri Online:
518

Online: 
Nema članova online
FaLang translation system by Faboba