ljekovitamockurana7

Menu

Zaboravljena šifra? | Zaboravljeno korisničko ime? | Registruj se

Transkripcija Ruk'je

Transkripcija Ruk'je

UNIVERZALAN PROGRAM LIJEČENJA ZA SVE SLUČAJEVE, OD PREGLEDA PA DO KONAČNOG IZLJEČENJA


1) Prvo se prouči Fatiha s nijetom traženja pomoči od Allaha radi izlječenja:

E'uuzu billahimineššejtaanir-radžiim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim

El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. Er-Rahmaanir-rahim, maaliki jevmiddiin, ijjaake na'budu ve ijake neste'ii, ihdinessiraata-l-musteqiim, siraatalleziine en'amte 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin.

Utječem se Allahu od prokletog šejtana U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
»Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Svemilosnom, Samilosnom, Vladaru Dana Sudnjega! Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoč tražimo. Na pravi Put Ti nas uputi, na put onih kojima si darove Svoje podario! Ne na put onih koji su srdžbu Tvoju zaslužili, niti na put onih koji su zalutali.«

2) S nijetom zaštite cijelog tijela i poziva šejtanu da primi islam, uči se:

E'uuzu billahimineššejtaanir-radžiim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim

Elif laam miim. Zaalike-l-kitaabu laa rejbe fiih, hudelli-l-mutteqiin. Elleziine ju'minuune bi-l-gajbi ve juqiimuunes-salaate ve mimmaa rezaqnaa hum junfiquun. Velleziine ju'minuune bimaa uzile ilejke ve maa unzile min qablike ve bi-l-aahireti hum juuqinuun. Ulaa'ike 'alaa hudem-mir-rabbihim ve ulaa'ike humu-l-muflihuun. (el-Beqare, 1-5)


Utječem se Allahu od prokletog šejtana U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Elif laam miim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali; i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali. Njima če Gospodar njihov na Pravi put ukazati i oni če ono što žele ostvariti.

Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. Men zellezii ješfe'u 'indehuu illaa bi iznih. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi šej'in min 'ilmihii illaa bimaa šaa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim.
Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-rušdu mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. Lenfisaame lehaa. Vallaahu semii'un 'alim.
Allaahu velijjulleziine aamenuu, juhridžuhum minez-zulumaati ilen-nuur. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhridžuunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. (El-Beqare, 255-257)


Allah je nema boga osim Njega, Živi i Vječni! Ne obuzima Ga drijmež, niti san! Njegovo je sve što je na nebesima i sve što je na Zemlji! Ko je taj ko bi se kod Njega zauzimao, osim s dopuštenjem Njegovim?! On zna šta je ispred ljudi i šta je iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko On želi! Njegovo Prijestolje obuhvata i nebesa i Zemlju, i Njemu ne dojadi održavanje njihovo. I On je Svevišnji, On je veličanstveni!.
U vjeru nema prisile, a Put ispravnosti se razspoznaje od zablude. Ko ne vjeruje u đavola, a vjeruje u Allaha-taj se najčrvščeg užeta prihvatio! Tom užetu nema prekidanja! A Allah sve čuje i sve zna.
Allah je zaštitnik onih koji vjeruju. On njih izvodi iz tmina na Svjetlo! A oni koji ne vjeruju, njihovi zaštitnici jesu đavoli! I oni izvode njih iz Svjetla u tmine. Takvi su stanovnici Vatre. U njoj če oni vječno ostati!

3) S nijetom obznane i potvrde imana, te dovom Uzvišenom Allahu da otkloni svaku nevolju i belaj, uči se:

Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tuhfuuhu juhaasibkum bihillaah. Fe jagfiru limej-ješaa'u ve ju'azzibu mej-ješaa'u vallaahu 'alaa kulli šej'in qadiir. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii ve-l-mu'minuun. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa, lehaa maa kesebet ve 'alejhaa mektesebet. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'naa. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablina. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. Va'fu 'annaa, vagfirlenaa, verhamnaa, ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. (El-Beqare, 284-286)


Allahu pripada sve što je na nebesima i sve što je na Zemlji! Pokazivali to što je u dušama vašim ili sakrivali, Allah če vam za to račun tražiti! Pa kome On hoče-oprostit če, a koga On hoče-kaznit če! Allah sve može! Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, a i vjernici u to vjeruju! Svi vjeruju u Allaha, i u Njegove meleke, i u Njegove Knjige, i u Njegove Poslanike, Mi među Njegovim poslanicima ne gradimo nikakve podjele! I vjernici govore: »Slušamo i pokoravamo se, oprosti nam, o naš Gospodaru, Tebi nam je vratiti se!« Allah nijednog čovjeka ne zadužuje iznad mogučnosti njegove, njemu je u korist što dobra stekne, protiv njega je zlo što ga stekne! O naš Gospodaru! Ne uzmi nam za zlo ako zaboravimo ili neoprezom nješto učinimo! O naš Gospodaru! Ne prti nam breme kakvo si natovario onima prije nas! O naš Gospodaru! Dužnost nam ne nalaži za koju snage nemamo mi! Ti preko grijeha nam prijeđi, i oprosti nam, i milošču nas obaspi! Ti si Gospodar naš! Ti nas protiv naroda nevjerničkog pomozi!

4) S nijetom poziva džina da izgovori šehadet i s nijetom odstranjivanja šejtana uči se:

Šehidellahu ennehuu laa ilaahe illaa huve ve-l-melaa'iketu ve ulu-l-'ilmi qaa'imen bi-l-qisti laa ilaahe ilaa huve-l-'aziizu-l-hakiim.
Inned-diine 'indellahi-l-islaam, ve mahtelefel-leziine uutu-l-kitaabe illaa min ba'di maa džaaehumu-l-'ilmu bagjen bejnehum, ve mej-jekfur bi aajaatillaahi fe innellaahe serii'u-l-hisaab. (Ali'Imran, 18-19)

Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega - a i meleki i učeni - i da On postupa pravedno. - Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog!
Allahu je prava vjera jedino - islam. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došlo saznanje, i to iz međusobne zavisti. A sa onima koji u Allahove riječi ne budu vjerovali Allah će se brzo obračunati.

5) S nijetom odstranjivanja šejtana iz razuma i maternice, uči se:

Inne rabbekumul-laahul-lezii haleqas-semaavaati ve-l-erda fii sitteti ejjaamin summe-stevaa 'ale-l-'arši jugšil-lejlen-nehaare jatlubuhuu hasiisen veš-šemse ve-l-qamere ven nudžuume musehharaatin bi emrihii elaa lehu-l-halqu ve-l-emru tebaarekel-laahu rabbu-l-'aalemiin.
Ud'uu rabbekum tedarru'an ve hufjeh, innehuu laa juhibbu-l-mu'tediin.
Ve laa tufsiduu fi-l-erdi ba'de islaahihaa ved'uuhu havfen ve tame'aa, inne rahmetellaahi qariibun mine-l-muhsiniin. (El-'A'raf, 54-56)

Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju u šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; On tamom noći prekriva dan, koji ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde se pokoravaju Njegovoj volji. Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova! Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previše glasno mole. I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine.

Efehasibtum ennemaa halaqnaakum 'abesen ve ennekum ilejnaa laa turdže'uun.
Fe te'aalel-laahu-l-meliku-l-haqqu laa ilaahe illaa huve rabbul-l-'arši-l-keriim.
Ve mej-jed'u me'al-laahi ilaahen aahare laa burhaane lehuu bihii fe innemaa hisabuhuu 'inde rabbih, innehuu laa juflihu-l-kaafiruun. Ve qur-rabigfir verham ve ente hajrur-raahimiin. (El-Mu'minun, 115-118)


Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete povratiti?" I neka je uzvišen Allah, Vladar istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara svemira veličanstvenog!
A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati, i nevjernici ono što žele neće postići. I reci: "Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostiviji!"

6) S nijetom mučenja i ubistva (džina), uči se:

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim
Vesaaffaati saffa. Fezzaadžiraati zedžraa. Fettaalijaati zikraa. Inne ilaahekum levaahid. Rabbus-semaavaati ve-l-erdi ve maa bejnehumaa ve rabbul-l-mešaariq. Innaa zejjennes-semaa'ed-dunja bi ziinetini-l-kevaakib. Ve hifzan min kulli šejtanin maarid. Laa jessemme'uune ile-l-mele'i-l-'a'laa ve juqzefuune min kulli džaanib. Duhuuren ve lehum 'azaabun vaasib. Illaa men hatife-l-hatfete fe etbe'ahuu šihaabun saaqib. (Es-Saffat, 1-10)


U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Tako Mi onih u redove poredanih, i onih koji odvraćaju, i onih koji opomenu čitaju -
vaš Bog je, uistinu, Jedan, Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih i Gospodar istoka! Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvijezdama okitili,i čuvamo ga od svakog šejtana prkosnoga, da ne prisluškuje meleke uzvišene; njih sa svih strana gađaju da ih otjeraju: njih čeka patnja neprekidna, a onoga koji što ugrabi - stigne svjetlica blistava.

7) Nakon ovoga, a s nijetom da se šejtan preda i povinuje, nastavljaju se ajeti iste sure:

Festeftihim ehum ešeddu halqan em-men halaqnaa, Innaa halqnaahum min tiinin laazib.
Bel 'adžibte ve jesharuun. Ve izaa zukkiruu laa jezkuruun.Ve izaa re ev aajeten jesteshiruun.
Ve qaaluu in haazaa illaa sihrun mubiin. E izaa mitnaa ve kunnaa turaaben ve 'izaamen e innaa lemeb'uusuun. Eve aabaa'une-l-evveluun. Qune'am ve entum daahiruun. Fe innemaa hije zedžretun vahidetun fe izaa hum jenzuruun. Ve qaaluu jaa vejlenaa haazaa jevmud-diin. Haazaa jevmu-l-faslil-lezii kuntum bihii tukezzibuun. Uhšurullezinne zalemuu ve ezvaadžehum ve maa kaanuu ja'buduune min duunillaahi feh duuhum ilaa siraati-l-džehim, veqifuuhum innehum mes uuluun. Maa lekum laa tenaasaruun. Bel humu-l-jevme musteslimuun. (Es-Saffat, 11-26)


(Pa ih pitaj Ti da li je teže stvoriti njih ili sve što smo stvorili Mi? A Mi smo njih zbilja od ilovače ljepljive stvorili! Ti se čudiš, a oni se podruguju, a kada se opominju, neče da se opomenu, i kad vide Dokaz, oni se izruguju, i vele: »Ovo je samo vradžbina jasna! Zar kada pomremo Mi, i budemo zemlja i kosti, zar čemo zbilja mi biti proživljeni?! Zar i naši preci prvotni?!« Ti reci: »Hočete, i poniženi bit čete!« Bit če to samo povik jedan, i svi če progledati odjednom, i reči: »Teško nama! Evo Dana Sudnjega!« Ovo je Dan Odluke, koji ste vi lažnim smatrali! Skupite nevjernike i njihove ortake i one kojima su robovali, a ne Allahu, i napunite ih putem pakla, i zaustavite ih, oni če zbilja biti pitani: »Šta je vama, zašto jedni druge ne pomažete?« Ali, oni danas sasvim predat če se.)

8 S nijetom razotrivanja plana i poziva na bogobojaznost, a potom, s nijetom kontrole šejtana radi izlazka iz tijela i slamanja njegove oholosti i arogancije, a posebno ako se radi o džinima vladarima, uči se:

Kemeseliš-šejtaani iz qaale li-l-insaani-kfur, fe lemmaa kefere qaale innii beri'um-minke innii ehaafullaahe rabbe-l-'aalemiin. Fe kaane 'aqibetehumaa ennehumaa finnaari haalidiine fiiha ve zaalike džezaa'uz-zaalimiin. Jaa ejjuhelleziine aamenuut-tequllaahe ve-l-tenzur nefsum-maa qaddemet ligadin fettequllah, innellaahe habiirun bi maa ta'meluun. Ve laa tekuunuu kelleziine nesullaahe fe ensaahum enfusehum ulaa'ike humu-l-faasiquun. Laa jestevii ashabun-naari ve ashaabu-l- dženneh, ashaabu-l-dženneti humu-l-faa'izuun. Lev enzelnaa haaze-l-Qura'aane 'alaa džebelin lere'ejtehuu haaši'an mutesaddi'an min hašjetil-laahi ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa linnaasi le'allehum jetefekkeruun. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve 'aalimu-l-gajbi veš-šehaadeti huver-rahmaanur-rahiim. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huvel-l-meliku-l-qudduusu-selaamu-l-mu'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-džebbaaru-l-mutekebbiru subhaanel-laahi 'ammaa jušrikuun. Huvel-laahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musavviru lehu-l-esmaa'u-l-husnaa jusebbihu lehuu maa fis semaavaati ve-l-erdi ve huve-l-'aziizu-l-hakiim. (El-Hašr,15-24)


Slični su onima koji su, tu nedavno, svu pogubnost postupaka svojih iskusili - njih čeka nesnosna patnja; slični su šejtanu kad kaže čovjeku: "Budi nevjernik!" - pa kad on postane nevjernik, on onda rekne: "Ti se mene više ne tičeš, ja se, zaista, Allaha, Gospodara svjetova, bojim!" Obojicu ih na kraju čeka vatra, u kojoj će vječno boraviti, a to će biti kazna za sve nevjernike. O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite.I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je On učinio da sami sebe zaborave; to su pravi grješnici. Nisu jednaki stanovnici Džehennema i stanovnici Dženneta; stanovnici Dženneta će ono što žele postići. Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. On je Allah - nema drugog boga osim Njega - On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostivi, Samilosni! On je Allah - nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakoga osigurava, Onaj koji nad svi bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri.

9) S nijetom kazne nevjernika, jer njihovo prebivalište je džehennem, uči se:

Qul uuhije ilejje ennehu-steme'a neferun mine-l-džinni fe qaaluu innaa semi'naa qur'aanen 'adžebaa, jehdi iler-rušdi fe aamennaa bih, ve len nušrike bi rabbinaa ehadaa, ve ennehu te'aalaa džeddu rabbinna mettehaze saahibeten ve la veledaa, ve ennehuu kaane jeguulu sefiihunaa 'alellaahi šetataa, ve ennaa zanennaa en len tequule-l-insu ve-l-džinnu 'alellaahi kezibaa, ve ennehu kaane ridžaalun mine-l-insi je'uuzuune bi ridžaalin mine-l-džinni fe zaaduuhum reheqaa, ve ennehum zannu kemaa zanetum en len jeb'asellaahu ehadaa, ve ennaa lemesnessemaa'e fe vedžednaahaa muli-et haresen šediiden ve šuhubaa, ve ennaa kunna naq'udu minha meqa'ide lis-sem'i fe men jestemi'i-l-aane jedžid lehuu šihaaben resadaa, Ve ennaa laa nedrii ešerrun uriide bi men fi-l-erdi em errade bihim rabbuhum rešedaa, ve ennaa minnes-saalihuune ve minnaa duune zalik, kunnaa taraa'iqa qidedaa, ve ennaa zanennaa en len nu'džizellaahe fi-l-erdi...(El-Džinn, 1-12)

S nijetom da šejtan ne pobjegne, dovrše se učenje prethodnih ajeta:

Ve len nu'džizehuu hereba. (El-Džinn, 12)

Reci: ”Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: ’Mi smo, doista Kur’an, koji izaziva divljenje, slušali, koji na pravi put upućuje - i mi smo u nj povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati’, a On nije - neka uzvišeno bude dostojanstvo Gospodara našeg! - uzeo sebi ni druge ni djeteta; jedan naš bezumnik je o Allahu laži govorio, a mi smo mislili da ni ljudi ni džini o Allahu laži ne govore; i bilo je ljudi koji su pomoć od džina tražili, pa su im tako obijest povećali; i oni misle, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće oživiti; i mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno; i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo što čuli, ali će onaj, ko sada prisluškuje, na zvijezdu padalicu koja vreba naići; i mi ne znamo da li se onima na Zemlji želi zlo ili im Gospodar njihov želi dobro; a među nama ima i dobrih i onih koji to nisu, ima nas vrsta različitih; i mi znamo da ne možemo Allahu na Zemlji umaći i da od Njega ne možemo pobjeći;

10) S nijetom otklanjanja džinskih nagovaranja, uči se:

Qul jaa ejjuhe-l-kaafiruune laa 'a'budu maa ta'buduun, ve laa entum 'aabiduune ma 'a'bud, ve laa ene 'aabidun maa 'abettum ve laa entum 'aabiduunne ma 'a'bud. Lekum diinukum ve lije diin.


Reci: "O vi nevjernici, ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate, a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam; ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali, a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam, vama - vaša vjera, a meni - moja!”

11) S nijetom traženja pomoči od Allaha i izjvaljivanja, pred šejtanom, iskrene vjere u jednog i jedinog Allaha, uči se:

Qul huvellaahu ehad, Allaahus-samed, lem jelid ve lem juuled, ve lem jekul-lehuu kufuven ehad.


Reci: "On je Allah - Jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!"

12) S nijetom traženja zaštite kod Allaha, od svakog zla, od zla onih koji pušu u uzlove i zla zavidnika kada zavist pokazuje, uči se:

Qul e'uuzu birabbi-l-feleq, min šerri maa halaq, ve min šerri gaasiqin izaa veqab, ve min šerrin-neffaas-aati fi-l-'uqad, ve min šerri haasidin izaa hased.


Reci: "Utječem se Gospodaru svitanja, od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla smutljivca kad smutnje sije, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!"

13) S nijetom da nestane svakog šejtana koji zle misli unosi, te da se očiste grudi od zlih nagovaranja šejtana i džina, uči se:

Qul e'uuzu bi rabbin-naas, melikin-naas, ilahin-naas, min šerri-l-vesvaasi-l-hannaas, ellezii juvesvisu fii suduurin-naas, mine-l-džinneti ven-naas.
Reci: "Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi - od džina i od ljudi!"

Preporučujem vam upotrebu čorokuta (ar: el-habetu es-sevda'), jer u njemu se nalazi lijek za sve osim za smrt." (Buhari, 7/160)

Administrator je onesposobio postove za goste. Molimo vas da se ulogate ili registrujete kako bi nastavili.

Re: Transkripcija Ruk'je

RUQIA ZA LIJEČENJE SIHIRA

E'uuzu billahimineššejtaanir-radžiim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim

1) Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. Men zellezii ješfe'u 'indehuu illaa bi iznih. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi šej'in min 'ilmihii illaa bimaa šaa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim.
Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-rušdu mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. Lenfisaame lehaa. Vallaahu semii'un 'alim.
Allaahu velijjulleziine aamenuu, juhridžuhum minez-zulumaati ilen-nuur. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhridžuunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. (El-Beqare, 255-257)


Utječem se Allahu od prokletog šejtana U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Allah je nema boga osim Njega, Živi i Vječni! Ne obuzima Ga drijmež, niti san! Njegovo je sve što je na nebesima i sve što je na Zemlji! Ko je taj ko bi se kod Njega zauzimao, osim s dopuštenjem Njegovim?! On zna šta je ispred ljudi i šta je iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko On želi! Njegovo Prijestolje obuhvata i nebesa i Zemlju, i Njemu ne dojadi održavanje njihovo. I On je Svevišnji, On je veličanstveni!.
U vjeru nema prisile, a Put ispravnosti se razspoznaje od zablude. Ko ne vjeruje u đavola, a vjeruje u Allaha-taj se najčrvščeg užeta prihvatio! Tom užetu nema prekidanja! A Allah sve čuje i sve zna.
Allah je zaštitnik onih koji vjeruju. On njih izvodi iz tmina na Svjetlo! A oni koji ne vjeruju, njihovi zaštitnici jesu đavoli! I oni izvode njih iz Svjetla u tmine. Takvi su stanovnici Vatre. U njoj če oni vječno ostati!

Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tuhfuuhu juhaasibkum bihillaah. Fe jagfiru limej-ješaa'u ve ju'azzibu mej-ješaa'u vallaahu 'alaa kulli šej'in qadiir. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii ve-l-mu'minuun. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa, lehaa maa kesebet ve 'alejhaa mektesebet. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'naa. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablina. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. Va'fu 'annaa, vagfirlenaa, verhamnaa, ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. (El-Beqare, 284-286)


Allahu pripada sve što je na nebesima i sve što je na Zemlji! Pokazivali to što je u dušama vašim ili sakrivali, Allah če vam za to račun tražiti! Pa kome On hoče-oprostit če, a koga On hoče-kaznit če! Allah sve može! Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, a i vjernici u to vjeruju! Svi vjeruju u Allaha, i u Njegove meleke, i u Njegove Knjige, i u Njegove Poslanike, Mi među Njegovim poslanicima ne gradimo nikakve podjele! I vjernici govore: »Slušamo i pokoravamo se, oprosti nam, o naš Gospodaru, Tebi nam je vratiti se!« Allah nijednog čovjeka ne zadužuje iznad mogučnosti njegove, njemu je u korist što dobra stekne, protiv njega je zlo što ga stekne! O naš Gospodaru! Ne uzmi nam za zlo ako zaboravimo ili neoprezom nješto učinimo! O naš Gospodaru! Ne prti nam breme kakvo si natovario onima prije nas! O naš Gospodaru! Dužnost nam ne nalaži za koju snage nemamo mi! Ti preko grijeha nam prijeđi, i oprosti nam, i milošču nas obaspi! Ti si Gospodar naš! Ti nas protiv naroda nevjerničkog pomozi!

2) Beraa'etum-minellaahi ve resuulihi ilelleziine 'aahedtum mine-l-mušrikin. (Et-Tevbe, 1)

Evo obznane od Allaha i Njegova Poslanika onim mnogobošcima s kojima ugovor sklopili ste!

3) Qaale hazaa rahmetum-mir-rabbii fe izaa džaa'e va'du rabbi dže'alehuu dekkaa'e ve kaane va'du rabbii haqqaa. (El-Kehf, 98

"Ovo je blagodat Gospodara moga!" - reče on. "A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni, On će ga sa zemljom sravniti, a prijetnja Gospodara moga će se, sigurno, ispuniti."

4) Allaahu nuurussemaavaati ve-l-erdi meselu nuuihii kemiškaatin fiihaa misbaah. El-Misaahu fii zudžadžeh. Ez-Zudžaadžetu ke ennehaa kevkebun durrijjun juuqadu min šedžeretin mubaareketin zejtuunetin laa šerqijjetin ve laa garbijjetin jekaadu zejtuhaa judii'u ve lev lem temseshu naar. Nuurun 'alaa nuur. Jehdillaahu linuurihi mejješaa'u ve jadribullaahu-l-emsaale linnaas. Vallaahu bikulli šej'in 'aliim. (En-Nur, 35)


Allah je izvor svjetlosti nebesa i Zemlje! Primjer svjetlosti Njegove je udubina u zidu u kojoj je svjetiljka, svjetiljka je u kandilju, a kandilj je kao zvijezda blistava koja se užiže blagoslovljenim drvetom maslinovim, i istočnim i zapadnim, čije ulje gotovo da sija kad ga vatra ne dotakne; sama svjetlost nad svjetlošću! Allah vodi ka svjetlosti Svojoj onoga koga On hoće. Allah navodi primjere ljudima, Allah sve dobro zna.

5) Lejse lehaa min duunillaahi kaašifeh. (En-Nedžm, 58

Niko ga drugi osim Allaha neče otkriti.

6) Sebbeha lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Ve huve-l-'aziizu-l-hakiim. Ellezii ahredželleziine keferuu min ehli-l-kitaabi min dijaarihim li evvli-l-hašr. Maa zanentum ejjahrudžuu ve zannuu ennehum maani'atuhum husuunuhum minellahi fe etaahumullaahu min hajsu lem jahtesibuu ve qazefe fii quluubihimur-ru'be juhribuune bujuutehum bi ejdiiihim ve ejdi-l-mu'miniine fa'tebiruu jaa uli-l-ebsaar. (El-Hašr, 1-2)


Allaha hvali sve što je na nebesima i što je na Zemlji. On je Silni i Mudri!
On je prilikom prvog progonstva iz domova njihovih protjerao one sljedbenike Knjige koji nisu vjerovali. Vi niste mislili da će otići, a oni su mislili da će ih utvrde njihove od Allahove kazne odbraniti, ali im je Allahova kazna došla odakle se nisu nadali i On je u srca njihova strah ulio; vlastitim rukama i rukama vjernika svoje domove su rušili. Zato uzmite iz toga pouku, o vi koji ste obdareni!*

7) Lev enzelnaa haaze-l-Qur'ane 'alaa džebelin lere ejtehuu haaši'an mutesaddi'an min hašjetillaah. Ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa linnaasi le'allehum jetefekkeruun. Huvellaahullezii laa ilaahe illaa huu. 'Aalimu-l-gajbi veš-šehaadeti huver-rahmaanur-rahiim. Huvellaahullezii laa ilaahe illaa huu. El-Meliku-l-qudduusus-selaamu-l-mu'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-džebbaaru-l-mutekebbir. Subhaanellaahi 'ammaa jušrikuun. Huvellaahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musavviru lehu-l-esmaa'u-l-husnaa. Jusebbihu lehuu maa fissemaavaati ve-l-erdi ve huve-l-'aziizu-l-hakiim. (El-Hašr, 21-24)


Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. On je Allah - nema drugog boga osim Njega - On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostivi, Samilosni! On je Allah - nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakoga osigurava, Onaj koji nad svi bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri.

8 Fe inne me'a-l-'usri jusraa. Inne me'a-l-'usri jusraa. Fe izaa feragte fensab, ve ilaa rabbike fergab. (El-Inširah, 5-8 )


Ta, zaista, s mukom je i last, zaista, s mukom je i last! A kad završiš, molitvi se predaj i samo se Gospodaru svome obraćaj!

9) Vejlullikulli humezetil-lumezeh. Ellezii džeme'a malev-ve'addedeh. Jahsebu enne maalehuu ahledeh. Kellaa lejunbezenne fi-l-hutameh. Ve maa edraake me-l-hutameh, naarullaahi-l-muuqadeh, elletii tettali'u 'ale-l-efideh. Innehaa 'alejhim mu'sadeh, fii 'amedim-mumeddedeh. (El-Humezeh, 1-9)


Teško svakom klevetniku podrugljivcu, koji blago gomila i prebrojava ga, i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti! A ne valja tako! On će, sigurno, biti bačen u Džehennem! A znaš li ti šta je Džehennem? Vatra Allahova razbuktana, koja će do srca dopirati. Ona će iznad njih biti zatvorena, plamenim stupovima zasvođena.

10) Festedžebnaa lehuu fe kešefnaa maa bihii min durrin ve atejnaahu ehlehuu ve mislehum me'ahum rahmeten min 'indinaa ve zikraa li-l-'aabidiin. (El-Enbija',84)


odazvasmo i nevolju mu koja ga je morila otklonismo i vratismo mu, milošću Našom, čeljad njegovu i uz njih još toliko i da bude pouka onima koji se Nama klanjaju.

11) Lem jekunilleziine keferuu min ehli-l-kitaabi ve-l-mušrikiine munfekkiine hattaa te'tijehumu-l-bejjineh, resuulum-minellaahi jetluu suhufem-mutahhereh, fiihaa kutubun qajjimeh. Ve maa teferreqalleziine uutu-l-kitaabe illaa min ba'di maa džaa'ethumu-l-bejjineh. Ve maa umiruu illaa lija'budullaahe muhlisiine lehuddiine hunefaa'e ve juqiimussalaate ve ju'tuzzekaate ve zaalike diinu-l-qajjimeh. Innelleziine keferuu min ehli-l-kitaabi ve-l-mušrikiine fii naari džehenneme haalidiine fiihaa, ulaa'ike hum šerru-l-berijjeh. Innelleziine aamenuu ve 'amilussaalihaati ula'ike hum hajru-l-berijjeh. Džezaa'uhum 'inde rabbihim džennaatu 'adnin tedžrii min tahtihe-l-enhaaru haalidiine fiihaa ebedaa, radijellaahu 'anhum ve raduu 'anh, zaalike limen hašije rabbeh.(El-Bejjine, 1-8 )


Nisu se nevjernici između sljedbenika Knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni; od Allaha Poslanik, koji čita listove čiste, u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došao dokaz jasni, a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je - ispravna vjera. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika Knjige i mnogobošci biće, sigurno, u vatri džehennemskoj, u njoj će vječno ostati; oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela - oni su, zbilja, najbolja stvorenja, njih nagrada u Gospodara njihova čeka; edenski vrtovi kroz koji će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti; Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti Njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga.

12) Izaa zul-zileti-l-erdu zilzaalehaa, ve ahredžeti-l-erdu esqaalehaa, ve qaale-l-insaanu maa lehaa. Jevme'izin tuhaddisu ahbaarehaa, bi enne rabbeke evhaa lehaa. Jevme'izin jasdurunnaasu eštaatel-lijurev 'a'maalehum. Fe mejja'me-l-misqaale zerretin hajrejjereh, ve mejja'me-l-misqaale zerretin šerrejjereh. (El-Zilzal, 1-8 )


Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese i kada Zemlja izbaci terete svoje, i čovjek uzvikne: "Šta joj je?!" - toga Dana će ona vijesti svoje kazivati jer će joj Gospodar tvoj narediti. Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova; onaj ko bude uradio koliko trun dobra - vidjeće ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla - vidjeće ga.

13) Qul jaa ejjuhe-l-kaafiruune laa 'a'budu maa ta'buduun, ve laa entum 'aabiduune ma 'a'bud, ve laa ene 'aabidun maa 'abettum ve laa entum 'aabiduunne ma 'a'bud. Lekum diinukum ve lije diin.


Reci: "O vi nevjernici, ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate, a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam; ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali,
a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam, vama - vaša vjera, a meni - moja!”

14) Qul huvellaahu ehad, Allaahus-samed, lem jelid ve lem juuled, ve lem jekul-lehuu kufuven ehad.

Reci: "On je Allah - Jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!"

15) Qul e'uuzu birabbi-l-feleq, min šerri maa halaq, ve min šerri gaasiqin izaa veqab, ve min šerrin-neffaas-aati fi-l-'uqad, ve min šerri haasidin izaa hased.


Reci: "Utječem se Gospodaru svitanja, od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla smutljivca kad smutnje sije, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!"

16) Qul e'uuzu bi rabbin-naas, melikin-naas, ilahin-naas, min šerri-l-vesvaasi-l-hannaas, ellezii juvesvisu fii suduurin-naas, mine-l-džinneti ven-naas.


Reci: "Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi - od džina i od ljudi!"

Nakon svega proučenog reci:

El-Hamdu lillaahillezii refe'as-semaa'e bilaa 'amedin ve veda'a-l-erda ve erselerriiha ve haleqa maa juraa ve maa laa juraa. El-Hamdu lillahillezii biqudretihii tenfekku-l-'uqad. Innehuu 'alaa kulli šej'in qadiir.


Hvala Allahu Koji je nebesa podigao bez ikakva stuba; Koji je Zemlju postavio, vjetar poslao, Koji je stvorio ono što je vidljivo i ono što nije vidljivo. Hvala Allahu Koji Svojom moči uzlove razvezuje. On zbilja, sve može.

I na kraju prouči ove ajete:

Innemaa emruhuu izaa eraade šej'en ejjequule lehuu kun fe jekuun. Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli šej'in ve ilejhi tur'dže'uun. (Jasin, 82-83)


kada nešto hoće, On samo za to rekne: "Budi!" - i ono bude. Pa neka je hvaljen Onaj u čijoj je ruci vlast nad svim, Njemu ćete se vratiti!

Preporučujem vam upotrebu čorokuta (ar: el-habetu es-sevda'), jer u njemu se nalazi lijek za sve osim za smrt." (Buhari, 7/160)

Administrator je onesposobio postove za goste. Molimo vas da se ulogate ili registrujete kako bi nastavili.

Re: Transkripcija Ruk'je

RUQIA LIJEČENJA ZA SVAKI ZASEBNI SLUČAJ

( prvo se uči rukija univerzalan program, a potom, ono što se odnosi na svaki dotični slučaj)

1) S nijetom uništenja sihira kod sihirbaza, uništenja njegovih djela i pobjede nad njim, uči se:

Ve ehajnaa ilaa Muusaa en elqi 'asaake fe izaa hije telqafu maa je'fikuun. Fe veqa'a-l-haqqu ve betale maa kaanuu ja'meluun. Fe gulibuu hunaalike ve-nqalebuu saagiriin. Ve ulqijes-seharetu saadžidiin. Qaaluu aamennaa birabbi-l-'aalemiin, rabbi Muusaa ve Haaruun. (El-'A'Raf, 117-122)
I Mi naredismo Musau: "Baci štap svoj!" - i on odjednom proguta sve ono čime su oni bili obmanu izveli. I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo lažno ono što su oni priredili, i tu oni bijahu pobijeđeni i ostadoše poniženi, a čarobnjaci se licem na tle baciše. "Mi vjerujemo u Gospodara svjetova" - povikaše,"Gospodara Musaova i Harunova!"

2) S nijetom uništenja sihira u tijelu, tj. Uticaja sihira, uči se:

Fe lemmaa džaa'es-seharetu qaale lehum Muusaa elqav maa entum mulquun. Fe lemmaa elqav qaale Muusaa maa dži'tum bihis-sihr, innellaahe sejubtiluh, innellaahe laa juslihu 'amene-l-mufsidiin. Ve juhiqqullaahu-l-haqqa bi kelimaatihii ve lev kerihe-l-mudžrimuun. (Junus, 80-82)
I kad čarobnjaci dođoše, Musa im reče: "Bacite što imate baciti!’ I kad oni baciše, Musa uzviknu: "Ono što ste priredili čarolija je! Allah će je uništiti, jer Allah ne dopušta da djelo pokvaranjaka uspije, Allah će svojom moći istinu utvrditi, makar što će to nevjernicima krivo biti!"

3) S nijetom uništenja sihira u tijelu, a posebno ako se obnavljaju i ako se obnavljaju na zvijezdama i mjesecu, uči se:

Qaaluu jaa Muusaa immaa en tulqije ve immaa en nekuune evvele men elqaa. Qaale bel elquu fe izaa hibaaluhum ve'isijjuhum juhajjelu ilejhi min sihrihim ennehaa tes'a. Fe evdžese fii nefsihii hiifeten Muusaa. Qulnaa laa tehaf inneke ente-l-'a'laa. Ve elqi maa fii jemiinike telqaf maa sane'uu, innemaa sane'uu kejdu saahir, ve laa juflihus-saahiru hajsu etaa. Fe ulqijes-seharetu sudždžeden qaaluu aamennaa bi rabbi Haaruune ve Muusaa. (Taha, 65-70)
"O Musa," - rekoše oni - "hoćeš li ti ili ćemo najprije mi baciti?" "Bacite vi!" - reče on - i odjednom mu se pričini da konopi njihovi i štapovi njihovi, zbog vradžbine njihove, kreću, i Musa u sebi osjeti zebnju. "Ne boj se!" - rekosmo Mi - "ti ćeš, doista, pobijediti! Samo baci to što ti je u desnoj ruci, progutaće ono što su oni napravili, jer je ono što su oni napravili samo varka čarobnjaka, a čarobnjak neće, ma gdje došao, uspjeti." I čarobnjaci se baciše licem na tle govoreći: "Mi vjerujemo u Musaova i Harunova Gospodara!"
( Ove ajete je potrebno više puta ponoviti, a posebno nad onim bolesnicima, kojima se prikazuju džini zmije koje služe sihirima.)

4) S nijetom uništenja sihira, a posebno sihira koji su napravljeni na piče i jelo (želudac i crijeva), uči se:

Ve qadimna ilaa maa 'amiluu min 'amelin fedže'alnaahu hebbaaen mensuuraa.(El-Furqan, 23)
I Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili i u prah i pepeo ih pretvoriti.

5) S nijetom uništenja sihira, a posebno sihira koji je napravljen na vodu kojom se nešto poprska- sa ajetom:

»Innellaahe sejubtiluh«, uči se:

Velleziine keferuu 'a'maaluhum keseraabin biqii'atin jahsebuhuz-zam'aanu maaen hattaa izaa džaa'ehuu lem jedžidhu šej'en ve vedžedellaahe 'indehuu fe veffaahu hisaabeh, vallaahu serii'u-l-hisaab. (En-Nur, 39)
A djela nevjernika su kao varka u ravnici u kojoj žedan vidi vodu, ali kad do tog mjesta dođe, ništa ne nađe - a zateći će da ga čeka kraj njega Allahova kazna i On će mu potpuno isplatiti račun njegov jer Allah veoma brzo obračunava –

6) S nijetom razvezivanja sihirskih uzlova i uništenja zaštite izvršioca sihira u tijelu, nakon ajeta: »Innellaahe sejubtiluh« i »Ve qadimma maa 'amiluu...«, uči se:

Fe mestaa'uu ejjazheruuhu ve mestetaa'uu lehuu naqbaa, qaale haaza rahmetum-mir rabbii fe izaa džaa'e va'du rabbii dže'alehuu dekkaa'e ve kaane va'du rabbii haqqaa. (El-Kehf, 97-98
I tako oni* nisu mogli ni da pređu niti su ga mogli prokopati."Ovo je blagodat Gospodara moga!" - reče on. "A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni, On će ga sa zemljom sravniti, a prijetnja Gospodara moga će se, sigurno, ispuniti."

7) S nijetom skupljanja sihira koji se več nalazi u tijelu, a radi njegova definitivnog izbacivanja, uči se:

Ve nufiha fissuuri fedžema'naahum džem'aa. (El-Kehf, 99)
I puhnuće se u rog, pa ćemo ih sve sakupiti,

Ve huve 'alaa džem'ihim izaa ješaa'u qadiir. (Eš-Šura, 29)
On je kadar da ih sve sabere kad bude htio.

8 S nijetom da sihir, definitivno, s Božijom pomoči, izidže iz tijela uči se:

Summe izaa de'aakum da'veten mine-l-erdi izaa entum tahrudžuun. (Er-Rum, 25)
Zatim to što ćete, čim vas On samo jednom iz zemlje pozove, brzo ustati.

9) S nijetom izbacivanja sihira, uči se:

Vellezii habuse laa jahrudžu illaa nekidaa. (El-'A'raf, 58
A i u nečistom izlazi, ali s teškom mukom.

10) S nijetom da iz tijela iziđe šejtan, izvršilac sihira, uči se:

Ve aqsemuu billaahi džehde ejmaanihim le'in emertehum lejahrudžunne. (En-Nur, 53)
I licemjeri se zaklinju Allahom, zakletvom največom, da če doista iziči na bošte ako im ti zapovijediš.

11) S nijetom da iz tijela iziđe šejtan, izvršilac sihira, uči se:

Fe maa jekuunu leke en tetekebbere fiiha fahrudž inneke mines-saagiriin. (El-'A'raf, 13)
Nije tvoje da se u njemu oholiš! Ti si, zbilja, od onih poniženih!

12) S nijetom da iziđe iz stomaka šejtan nastanjen u njemu, uči se:

Vallaahu ahredžekum min butuuni ummehaatikum laa ta'lemuune šej'aa. (En-Nahl, 78
Allah vas iz utroba majki vaših izvodi i ništa ne znate vi.

13) S nijetom da sihir definitivno iziđe, s Božijom pomoči, uči se:

Em hasibelleziine fii quluubihim meredun el-lej-juhridžellaahu adgaanehum.
Misle li oni, u čijim srcima bolest se nahodi, da Allah neče kivnje njihove pokazati?!

Preporučujem vam upotrebu čorokuta (ar: el-habetu es-sevda'), jer u njemu se nalazi lijek za sve osim za smrt." (Buhari, 7/160)

Administrator je onesposobio postove za goste. Molimo vas da se ulogate ili registrujete kako bi nastavili.

Re: Transkripcija Ruk'je

RUKJA ZA VEZIVANJE DŽINA LJUBAVNIKA

Allahumme salli 'alaa sejjidinaa Muhammed salaaten tekšifu bihaa 'annaa haaze-l-kerbe ve-l-hamdu lillaahi-l-'alijji-l-qadiir, bismillaahi ve billaahi ve 'alaa bereketillaahi ve 'alaa milleti resuulillaahi Muhammedin sallellahu 'alejhi ve alihi ve sellem ed'uuke rabbii fe edžib da'vetii, Allaahumme jaa haliqaš-šehevaat inza' šehvete kulli 'aašiqin fii haaze-l-bedeni, bisimillaahi-l-'a'zam rabat-tu šehveteke 'anke, bismillaahi-l-'a'zam rabat-tu zekereke 'anke bi'uqdetin (Kaaf haa jaa 'ajn saad) 'uqdetin laa tenfekku illaa bi-l-mevt. Allahumme sevvih bi haazihi-l-'uqdeti binnisaa'i fe laa jedžidu fii nefsihii šehveten ve laa ragbeten lisaahibeti haaze-l-bedeni ve laa li ejji muslimetin uhraa, bisimillahi-l-'a'zam turbetu, bisimillaahi-l-'a'zam tu'qadu, bisimillaahi-l-'a'zam beredetiš-šehevaatu fii bedenike ejjuhe-l-'aašiqu.
Bismillaahir-rahmanir-rahiim, ve rebatnaa 'alaa quluubihim iz qaamuu. (nekoliko puta)
Bismillaahir-rahmanir-rahiim, ve hiile bejnehum ve bejne maa ještehuune kemaa fe'ale bi ešjaa'ihim min qabl. (ponoviti nekoliko puta)
Allahumme hulle bejnehuu ve bejnehaa ve hulle bejne šehvetihii ve bejne 'avraatihaa bi haqqi qavlike: Bismillaahir-rahmanir-rahiim, fe darebe bejnehum bi suur. Bismillaahir-rahmanir-rahiim, qaale maa mekkenni fiihi rabbii hajrun fe e'iinuunii bi quvvetin edž'al bejnekum ve bejnehum redmaa.
Bismillaahir-rahmanir-rahiim, qaale fezheb fe inne leke fi-l-hajaati en tequule laa mesaas. (ponoviti nekoliko puta)
Allahumme-dž'alhu la jemessu 'avretehaa ve laa jemessu bedeneha ve šehvetehaa, inneke 'alaa kulli šej'in qadiir.
Bismillaahir-rahmanir-rahiim, fe in tevellev fe qul hasbijellaahu laa ilaahe illaa huu, 'alejhi tevekkeltu ve huve rabbu-l-'arši-l-aziim.
Bismillaahir-rahmanir-rahiim, fe in aamenuu bi misli maa aamentum bihii feqadi-htedev ve in tevellev fe innemaa hum fii šiqaaq, fe sejekfiikehumul-laah, ve huves-semi'u-l-'aliim, sibgatellaahi ve men ahsenu misibgah, ve nahnu lehuu 'aabiduun.
Bismillaahir-rahmanir-rahiim, ve qille jaa erdu-ble'ii maa'eki ve jaa semaau aqli'ii ve giida-l-maau vestevet 'ale-l-džudijji ve qiile bu'den lilqavmiz-zaalimiin.

Preporučujem vam upotrebu čorokuta (ar: el-habetu es-sevda'), jer u njemu se nalazi lijek za sve osim za smrt." (Buhari, 7/160)

Administrator je onesposobio postove za goste. Molimo vas da se ulogate ili registrujete kako bi nastavili.

Re: Transkripcija Ruk'je

LIJEČENJE ZABORAVLJANJA I DEKONCENTRACIJE

Pripremiti maslinovo ulje i isto toliko ulja od čurokotice. Na to staviti jednu kašiku kne i sve to staviti u providnu flašu. Sve to dobro izmučkati i flašu iznijeti na sunce cijeli dan. Zatim, na to proučiti ruqje (univerzalna), ajete za sihir i zavist, sure Er-Ra'a, Ibrahim, Qaf, Er-Rahman, Tebareke, El-'A'la (7 puta), El-Kafirun, El-Ihlas (7 puta), El-Feleq (7 puta), En-Nas (7 puta). Nakon toga, smijesom dobro namazati glavu gdje se nalazi kosa i to svaki dan tri puta.
Dobro skuhati nanu (metvicu) i u to staviti 11 kapi ulja čurokotice. Sve to izmiješati sa pčeličjim medom na koji je naučeno isto učenje koje je malo prije navedeno. Ovu smjes piti svaki dan 2-3 čaše, a najbolje ujutro nakon buđenja i navečer pred spavanje po jednu čašu.
Na čistu tacinu (umjesto papira) na kojoj nema slika ni ukrasa, ispisati za'feranom, u krug, tako da se pisanje završi na sredini tacine. Ispisuju se sljedeči ajeti:

Od kraja tacne početi pisati ajetul-kursi
Sura El-Mu'minun, (od efehasibtum....do kraja),
Ajete za sihir
Ruqje za zavist,

Bismillahi habsun haabisun ve hadžern jaabisun ve šihaabun qaabisun. Allaahumme rudde 'ajne-l-'aa'ini 'alejhi ve rudde hasede-l-haasidi 'alejhi, Bismillaahir-rahmaanir-rahiim, ferdži'i-l-besare hel teraa min futuur, summe-rdži'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir.

sura El-Ihlas
sura El-Feleq
sura En-Nas
Ezan

prilikom mazanja i pijenja potrebno je učiti sljedeče ajete, a nakon njih dovu:

3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim, senuqri'uke fe laa tensaa
3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim, er-rahmaanu 'alleme-l-qur'aane, haleqa-l-insaane 'allemehu-l-bejjaan
3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim, rabbi qad aatejtenii mine-l-mulki ve'allemtenii min te'viil-l-ehaadiis
3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim, ve qur-rabbi zidnii 'ilmaa.
3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim, efemen šerehallaahu sadrehuu li-l.islaami fe huve 'alaa nuurin mir-rabbihii.
3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim, Allahu nuurussemaavaati ve-l-erdi meselu nuurihii kemiškaatin fiihaa misbaah. El-Misbaahu fii zudžadžeh. Ez-Zudžaadžetu ke ennehaa kevkebun durrijjun juuqadu min šedžeretin mubaareketin zejtuunetin laa šerqijjetin ve laa garbijjetin jekaadu zejtuhaa judii'u ve lev lem temseshu naar. Nuurun 'alaa nuur. Jehdillaahu linuurihi mejješaa'u ve jadribullaahu-l-emsaale linnaas. Vallaahu bikulli šej'in 'aliim.
3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim, qaale rabbi-š-rah lii sadrii ve jessir lii emrii va-hlul-'uqdeten min lisaanii, jefqahuu qavlii.,
3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim, ve qulli-l-hamdu illaahil-lezii lem jettehiz veleden ve lem jekul-lehuu šeriikun fi-l-mulki ve lem jekul-lehuu velijjun minez-zulli ve kebbirhu tekbiiraa.
Bismillaahir-rahmaanir-rahiim, vallaahu min veraa'ihim muhiit, bel huve Qur'aanun medžiid, fii levhin mahfuuz.
3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim, veš-šemsi ve duhaahaa.
3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim, Qul huvellaahu ehad, Allaahus-samed, lem jelid ve lem juuled, ve lem jekul-lehuu kufuven ehad.
3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim, Qul e'uuzu birabbi-l-feleq, min šerri maa halaq, ve min šerri gaasiqin izaa veqab, ve min šerrin-neffaas-aati fi-l-'uqad, ve min šerri haasidin izaa hased.
3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim, Qul e'uuzu bi rabbin-naas, melikin-naas, ilahin-naas, min šerri-l-vesvaasi-l-hannaas, ellezii juvesvisu fii suduurin-naas, mine-l-džinneti ven-naas.
3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim, El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. Er-Rahmaanir-rahim, maaliki jevmiddiin, ijjaake na'budu ve ijake neste'ii, ihdinessiraata-l-musteqiim, siraatalleziine en'amte 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin.
Bismillaahir-rahmaanir-rahiim, Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii ve-l-mu'minuun. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa, lehaa maa kesebet ve 'alejhaa mektesebet. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'naa. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablina. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. Va'fu 'annaa, vagfirlenaa, verhamnaa, ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin

DOVA

Allaahumme nevvir bi-l-kitaabi besarii ve-šrah bihii sadrii ve-sta'mil bihii bedenii ve atliq bihii lisaanii ve qavvi bihii dženaanii ve esri' bihii fehmii ve qavvi bihii 'azmii bi havlike ve quvvetike fe innehuu laa havle ve laa quvvete ilaa bike jaa erhamer-raahimiin. Allaahumme innii estevdi'uke maa 'allemteniihi fe erdidhu ilejje 'inde haadžetii ilejhi ve laa tunsiniihi jaa rabbe-l-'aalemiin. Allahumme-r-zuqnii fehmen-nebijjiine ve fesaahate hifzi-l-murseliin ve ekrimnii Allahumme bi nuuri-l-'ilmi ve-f-tah lii ebvaabe rahmetike ve fehhimnii kemaa fehhemte Sulejmaane 'alejhisselaam ve qulte Bismillaahir-rahmaanir-rahiim, fe fehhemnaahaa Sulejmaane. Allahumme ekrimnii bi dževdeti-l-hifzi ve sur'ati-l-fehmi ve-r-zuqni-l-hikmete ve-l-ma'rifete ve sebaatez-zihni ve redžaahate-l-'aqli ve-l-hilmi ve sallellaahu 'alaa sejjidinaa Muhammedin ve 'alaa aalihii ve sahbihii ve sellem, ve aahiru da'vaanaa eni-l-hamdu lillaahi rabbi-l-'aalemiin.

Preporučujem vam upotrebu čorokuta (ar: el-habetu es-sevda'), jer u njemu se nalazi lijek za sve osim za smrt." (Buhari, 7/160)

Administrator je onesposobio postove za goste. Molimo vas da se ulogate ili registrujete kako bi nastavili.
Imamo 0 musafira i 0 ostalih korisnika na temi

Forum Info

Forum Statistika
 
Ukupno tema:
290
Ukupno anketa:
4
Ukupno postova:
51
Info člana
 
Ukupno članova:
336
Najnoviji član:
Enko
Članovi Online:
0
Musafiri Online:
218

Online: 
Nema članova online
FaLang translation system by Faboba