ljekovitamockurana7

Menu

Dzinni i Sejtani

ZAŠTITA I LIJEČENJE OD DŽINA I ŠEJTANA STVARNOST

DŽINA I ŠEJTANA

Definicija džina Jezička definicija

Riječ džin (duh) je izvedenica iz arapske riječi idžtinan što znači istitar (skrivanje, zastiranje). Džini su na ovom svijetu zastrti i nedokučivi za ljudski pogled, i zato su i nazvani tim imenom. Kažu, prekrila ga je noć, tj. zastrla ga. Sve što je zastrto, ustvari je skriveno. Na osnovu toga, u arapskom jeziku za plod u utrobi majke koristi se naziv dženin, jer je skriven u utrobi svoje majke. Kaže Uzvišeni:» .. i otkad ste bili zameci (edžinnetun) u utrobama majki vaših..»(En‐Nedžm, 32)1

1 Pogledaj El‐Kamusu‐l‐Muhit od El‐Fejruzabadija str. 1533, Lisanu‐l‐Arab: Predmet džinn, Bedaiu‐l‐Fevaid od Ibnul Kajjima El‐Dževzija, 2/163.

Terminološka definicija

Nepobitni dokazi iz Kur'ana i sunneta ukazuju da su džini stvoreni od vatre. Kaže Uzvišeni:» On je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio a džinna od plamene vatre.»(Er‐Rahman, 15) Najistaknutiji tumači Kur'ana;Ibn‐Abbas, Ikrima, Mudžahid i Dahhak, riječi (min maridžin min nar) tumače da je to od plamena vatre. U drugoj predaji od Ibn‐Abbasa stoji:» Od vrhova plamena.1

Bilježi Muslim u svome «Sahihu» i Imam Ahmed u svome «Musnedu», hadis od Aiše, radijallahu anha, da je rekla:» Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu

alejhi ve sellem:' Meleki su stvoreni od svjetlosti, džini su stvoreni od plamena vatre, a Adem je stvoren od onoga što vam je već opisano.»2 Također, Kur'an ukazuje da je stvaranje džina prethodilo stvaranju čovjeka. Kaže Uzvišeni:» Mi smo stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalog, a još prije smo stvorili džinnove od vatre užarene.» (El‐Hidžr, 26, 27)

U Kur'anu su spomenuta i neka svojstva, odnosno vrste, džina. Od toga je Ifrit tj. džinski pokvarenjak. Kaže Uzvišeni:» 'Ja ću ti ga donijeti' ‐ reče Ifrit, jedan od džinnova ‐'prije nego iz ove sjednice svoje ustaneš, ja sam za to snažan i pouzdan'.» (En‐Neml, 39) Zatim, Marid tj. prkosnik. Kaže Uzvišeni:» .. i čuvamo ga od svakog šejtana prkosnoga.» (Es‐Saffat, 7) Zatim, Murid tj. prkosnik. Kaže Uzvišeni;» Oni se mimo Allah ženskim kumirima klanjaju, a ne klanjaju se drugom do šejtanu‐prkosniku..»(En‐Nisa, 117) Sva od prethodno spomenutih imena upućuju na nevjerstvo i buntovništvo.

Definicija šejtana

Riječ šejtan je termin kojim se prilikom upotrebe misli na Ibisa, njegove potomke i pomagače. Šejtan je ime Allahovog neprijatelja i ono upućuje na buntovništvo koje proizilazi iz udaljenosti od svakog dobra. Također, ima i značenje, izgorjeti. Upotrebljava se za svakog buntovnika pobunjenika, svejedno radilo se o čovjeku, džinu ili šejtanu. Šejtana smo definisali kako ga nebismo mješali sa pojmom džinn, jer je šejtan, kako nam se kazuje iz ajeta i hadisa, ustvari džin buntovnik i nevjernik. U prilog tome ide i arapski jezik. Postoji razilaženje kod učenjaka po pitanju da li je šejtan predak džina ili je on samo jedan od njih.

1 Pogledaj Tefsir Ibn‐Kesir, 4/291.

Neki smatraju da je šejtan jedan od džina. To podupiru riječima Uzvišenog;» A kad smo rekli melekima: 'Poklonite se Ademu! ‐svi su se poklonili osim Iblisa, on je bio jedan od džinnova i zato se ogriješio o zapovijest Gospodara svoga. Pa zar ćete njega i porod njegov, pored Mene, kao prijatelje prihvatiti, kad su vam oni neprijatelji? Kako je šejtan loša zamjena nevjernicima!» (El‐ Kehf, 50) Šejhul‐islam, Ibn‐Tejmije smatra da je šejtan osnova džina, kao što je Adem osnova ljudi.1 Dr. Omer El‐Eškar, kaže: Kako se da vidjeti iz kur'anskih i hadiskih tekstova koji govore o šejtanu, proizilazi da je on stvorenje koje posjeduje razum, inteligenciju i pokrete, a nije, kako su ga definisali neki, zli duh oličen u ljudskim i životinjskim nagonima, koji kada nadvladaju u njemu odvraćaju od lijepih manira.2

Stav vjernika prema džinima i šejtanima

Obaveza svakog muslimana je da vjeruje u gajb (nevidljivi svijet), i to bez ikakve sumnje. Džini su dio tog nevidljivog svijeta u čije postojanje smo obavezni da vjerujemo. Na to upućuju i dokazi iz Kur'ana i sunneta.

Dokazi iz Kur'ana časnog:

Kaže Uzvišeni:« Kada ti poslasmo nekoliko džinnova da Kur'an slušaju, kada dođoše da ga čuju, oni rekoše:' Pst!' A kad se završi, vratiše se narodu svome da opominju. » (El‐Ahkaf, 29) « 'O skupe džinnski i ljudski, zar vam iz redova vas samih poslanici nisu dolazili koji su vam ajete Moje kazivali i upozoravali vas da ćete ovaj vaš dan dočekati.' Njih je život na Zemlji bio obmanuo i oni će sami protiv sebe posvjedočiti da su bili nevjernici. » (El‐ En'am, 130) « Reci: Meni je objavljeno da je nekoliko džinnova prisluškivalo i reklo: 'Mi smo, doista Kur'an, koji izaziva divljanje, slušali. » (El‐Džinn, 1) Dokazi iz prakse Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem : Bilježi Muslim u svome «Sahihu» od Ibn‐Mes'uda, radijallahu anhu, da je rekao.» Bili smo sa Poslanikom s.a.v.s. jedne noći pa smo ga izgubili. Tražili smo ga svuda i na kraju rekosmo: ili ga je nešto odnijelo, ili je ubijen. Zanoćili smo najgoru noć u životu. Kada smo osvanuli Poslanik nam je došao iz pravca pećine Hira. Rekli smo: Allahov Poslaniče, izgubili smo te, pa smo te tražili i nismo te našli. Zanoćili smo najgoru noć. Reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:' Došao mi je glasnik džina pa sam otišao sa njim

i učio im Kur'an.'

1 Pogledaj Medžmu'ul Fetava, 4/235.

2 Pogledaj Alemul Džinni Veš‐Šejatini, str. 17.

Abdullah Ibn‐Mes'ud kaže: Nakon toga nas je odveo i pokazao nam njihove tragove i tragove njihovih vatri. Pitali su ga o opskrbi. Rekao im je:' Pripada vam svaka kost koju nađete nad kojom je spomenuto Allahovo ime i balega životinja.' Zatim je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:' Ne čistite se njima poslije nužde jer je to hrana vaše braće. 1

Bilježi Buharija u svome «Sahihu» hadis od Ebu‐Seida El‐Hudrija, radijallahu anhu, koji kaže: Rekao mi je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:» Vidim da voliš ovce i pustinju, pa kada budeš sa svojim ovcama u pustinji podigni glas prilikom učenja ezana, jer tvoj ezan neće čuti džin, niti čovjek, niti bilo ko drugi, a da neće posvjedočiti na Sudnjem danu.»2

To što ne vidimo džine ne ukazuje na njihovo nepostojanje. Koliko je stvari koje ne vidimo, a one postoje. Naprimjer, električnu energiju ne vidimo, ali ona putuje kroz vodove i njene tragove uočavamo u sijalici, i sl..

Isto tako, zrak koji udišemo. Ne vidimo ga, ali osjećamo njegovo prisustvo.

ZAŠTITA OD DŽINA I ŠEJTANA

Način zaštite od džina i šejtana

Mnogo je mjesta u Kur'anu gdje nas Allah, dželle šanuhu, upozorava na šejtansku smutnju, iskustvo, način i trud u zavođenju. Kaže Uzvišeni;« O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz Dženneta izveo, skinuvši s njih odjeću njihovu da bi im stidna mjesta njihova pokazao! On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo učinili šejtane zaštitnicima onih koji ne vjeruju.» (El‐Ea'raf, 27) «Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte!» (Fatir, 6) «A onaj ko za zaštitnika šejtana prihvati, a ne Allaha, doista će propasti! » (En‐Nisa, 119)

1 Pogledaj Sahihul Muslim, 1/332.

2 Pogledaj Sahihul Buhari, 2/104.

Šejtansko neprijateljstvo se nemože zaustaviti i neće prestati, jer on smatra da je uzrok njegovog prokletstva

i progona iz Dženneta naš otac Adem, alejhisselam, ‐stvarni uzrok njegovog prokletstva i progona je njegov grijeh‐ i zato nastoji da se osveti Ademu i njegovom potomstvu. Govoreći o Iblisu, Uzvišeni kaže:» 'Reci mi', ‐ reče onda ‐, 'evo ovoga koga si iznad mene uzdigao: ako me ostaviš do Smaka svijeta sigurno ću, osim malobrojnih, nad potomstvom njegovim zagospodariti.'» (El‐Isra, 62)1 Spomenut ćemo stvari kojima se musliman ‐uz iskrenu namjeru i Allahovu pomoć‐ štiti i koje bivaju uzrokom njegove zaštite od džina i šejtana. Te stvari su sljedeće:

1) Pridržavanje Kur'ana i sunneta

Ovo je najbolji način zaštite od šejtana i njegovih spletki. U Kur'anu i sunnetu je Pravi put, a šejtan se trudi kako bi nas odvratio od toga puta. Kaže Uzvišeni:» I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova; ‐ eto, to vam On naređuje, da biste se grijeha klonili. » (El‐En'am, 153)2 Pridržavanje Kur'ana i sunneta znanjem i djelom, odgoni šejtana i izaziva veliku srdžbu kod njega. Bilježi Muslim u svome «Sahihu», Imam Ahmed u «Musnedu» i Ibn‐Madže u «Sunenu» ‐svi u sličnom kontekstu‐ od Ebu‐Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:» Kada Ademov sin prouči ajet sedžde pa je i učini, šejtan se udalji od njega plačući i govoreći:' Teško meni! Naređeno mu je da učini seždu pa ju je učinio i za to će imati Džennet. Menije naređeno da učinim sedždu pa sam odbio i za to ću u vatru.' »3

2) Traženje pomoći od Allaha, dželle šanuhu

Prenosi se od Abdullaha b. Abbasa, radijallahu anhuma,da kaže.» jednoga dana sam bio iza Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa mi je rekao:

O dječače, podučit ću te riječima: Čuvaj Allaha čuvat će te. Čuvaj Allaha imat ćeš ga pored sebe. Kada moliš, moli samo Allaha, a kada pomoć tražiš, traži je samo od Allaha. Znaj, kada bi se svi ljudi sakupili da ti kakvo dobro pribave, ne bi ti pribavili osim onoga što ti je Allah, dželle šanuhu, već propisao.

1Pogledaj Alemu‐l‐Džinni Veš‐Šejatini, od Eškara, str. 54.

2Pogledaj Tefsir Ibn‐Kesir, 2/197.

3Pogledaj Sahihul Muslim, 1/87, i Musned od Ahmeda b. Hanbela, 1/334.

Ako bi se sakupili da ti kakvu štetu nanesu, ne bi ti učinili osim ono što ti je Allah, dželle šanuhu, već propisao. Pera su podignuta, a tinta se osušila. » Bilježi ga Tirmizi, i kaže: Ovaj hadis je hasen‐sahih. U drugoj predaji, koja nije od Tirmizija, stoji:» Čuvaj Allaha naći ćeš Ga ispred sebe. Znaj za Allaha u olakšici, znat će za tebe u poteškoći. Znaj da ono što te je mimoišlo nije te moglo zadesiti, a ono što te zadesilo nije te moglo mimoići. Znaj da je pobjeda uz strpljivost, da je uz problem i njegovo rješenje i daje sa svakom poteškoćom olakšica.1

3) Zikr (spominjanje i veličanje Allaha, dželle šanuhu)

Zikr je veliko dobro i za njega slijedi velika nagrada i njime su se bavili mnogi učenjaci pišući knjige o njegovim blagodatima. Od njih je i Imam En‐Nevevi, rahimehullah, kao i mnogi drugi učenjaci. O zikru i njegovim blagodatima govore mnogi ajeti i hadisi. Kaže Uzvišeni:»...Obavljanje molitve(zikr) je najveća poslušnosti« (El‐Ankebut, 45) »Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti!« (El‐Bekare, 152) »...muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha, ‐ Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.« (El‐Ahzab, 35) Od Abdullaha b. Busra, radijallahu anhu, se prenosi da je jedan čovjek rekao:» Allahov Poslaniče, islamskih propisa je veoma mnogo pa mi kaži neke kako bi ih se pridržavao. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu je rekao:' Neka ti jezik stalno bude vlažan od spominjanja i veličanja Allaha.'«2 Od Ebu‐Muse, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: Rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem:» Primjer onoga ko spominje svoga gospodara i onoga koji ga ne spominje je kao primjer živog i mrtvog.«3 Zikr će odgoniti šejtana sve dok srca budu ispunjena strahom i bogobojaznošću,od bogobojaznosti dotične osobe,i njene iskrenosti, zavisit će i vrijednost zikra.

Lijepo je da se Allah spominje u sljedećim situacijama:

‐Prilikom ulaska u kuću

Prenosi Džabir, radijallahu anhu, da je Vjerovijesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Kada čovjek ude u svoju kuću, i spomene Allaha, dželle šanuhu, pri ulasku I prilikom jela, šejtan kaže:' Ovdje za vas nema prenoćišta

niti večere.' Ako uđe u kuću i prilikom ulaska ne spomene Allaha, dželle šanuhu, šejtan kaže:' Evo vam prenoćišta.' A ako ne spomene Allaha, dželle šanuhu, i prilikom jela, šejtan kaže:' Evo vam prenoćišta i večere. 1

1Pogledaj Džamiu‐l‐Ulumi Ve‐l‐Hikemi, od Ibn Redžeba, str. 160‐161.

2Bilježi ga Et‐Tirmizi, 3375. Ibn‐Madže, 3793. El‐Hakim, 1/495.

3Bilježi ga Buharija, 6407. Muslim u poglavlju o namazu putnika.

‐Prilikom izlaska iz kuće

Od Enesa, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:» Ko prilikom izlaska iz kuće kaže: (Bismillahi, tevekkeltu 'alallahi,la havle ve la kuvvete illa billahi) U ime Allaha, na Allaha se oslanjam. Nema snage ni moći osim u Allaha. Kaže mu se: Dovoljno ti je, sačuvan si, upućen si, i šejtan bježi od njega govoreći drugom šejtanu : Šta ćeš sa čovjekom koji je upućen, sačuvan i kojem je udovoljeno. »2

‐Prilikom jedenja i pijenja

Prenosi Huzejfe, radijallahu anhu, od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:» Uistinu šejtan jede hranu prilikom čijeg jedenja se ne spomene Allahovo ime. »3 Znači, učestvuje u jedenju hrane nad kojom nije spomenuto Allahovo ime.

Napomena: Nije dozvoljeno jesti i piti lijevom rukom, osim u nuždi. Bilježi Muslim od Ibn‐Omera, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao» Kada neko od vas jede, neka jede desnom rukom, i kada pije neka pije desnom rukom. Uistinu šejtan jede i pije lijevom.»4

‐Prilikom spolnog odnosa

Prilikom spolnog odnosa sa suprugom treba reći:

(Bismillah, Allahumme dženibna šejtane ve džennibi šejtane ma rezaktena) U ime Allaha, Allahu odstrani od nas šejtana i odstrani ga od onoga čime nas opskrbiš. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:» Ako ih Allah tom prilikom opskrbi djetetom, šejtan mu neće moći nauditi.1

1 Bilježi ga Muslim, 2018.

2Bilježi ga Ebu‐Davud, 5095. Et‐Tirmizi, 3426.

3Bilježi ga Muslim, 2017.

4Bilježi ga Muslim, 2020.

‐Zatvaranje vrata noću i zatvaranje posuda uz spominjanje Allaha tom prilikom

Bilježe Buharija i Muslim, od Džabira, radijallahu anhu, da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:» Kada nastupi noć sklonite svoju djecu, jer šejtani izlaze u to vrijeme. Kada prođe taj period pustite ih, zatvorite vrata i spomenite Allahovo ime, jer šejtan ne otvara ta vrata.

Zatvorite mješine i spomenite Allahovo ime, prekrijte vaše posude i spomenite Allahovo ime, ako ništa, stavite preko njih nešto, i ugasite vaše svjetiljke.1

4) Utjecanje Allahu, dželle šanuhu, (istiaza)

Istiaza je traženje utočišta kod Allaha, dželle šanuhu, i pribjegavanje pod Njegovu zaštitu od svakog zla. Značenje istiaze

(Euzubillahi mine‐š‐šejtani‐r‐radžim): Utječem se Allahu od prokletog šejtana.3

Traženje zaštite od Allaha, dželle šanuhu, predstavlja najefikasnije oružje u zaštiti od prokletog šejtana. Načini traženja zaštite su spomenute u nekoliko ajeta i hadisa. Navest ćemo situacije prilikom kojih se utječe od šejtana prokletog:

 Kada osjetimo šejtansko djelovanje

Kaže Uzvišeni:» A ako šejtan pokuša da te na zlo navede, ti potraži utočište u Allaha, On uistinu sve čuje i zna.» (El‐Ea'raf, 200)

 Prilikom učenja Kur'ana

Kaže Uzvišeni:» Kada hoćeš da učiš Kur'an, zatraži od Allaha zaštitu od šejtana prokletog, on doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svoga pouzdaju..» (En‐Nahl, 98, 99)

1 Bilježi ga Buharija, 5165. Muslim, 1434.

2 Bilježi ga Buharija, 5623. Muslim, 2013.

3 Tefsir Ibn‐Kesir, 1/16.

 Prilikom stupanja u namaz

Od Džubejra b. Muti'ma, od njegovog oca, da je vidio Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kako obavlja namaz ‐kaže prenosilac: ne znam koji namaz‐govoreći:

»( Allahu ekberu kebira, Allahu ekberu kebira, Allahu ekberu kebira, ve‐l‐ hamdu lillahi kesira, ve‐l‐hamdu lillahi kesira, ve‐l‐hamdu lillahi kesira, ve subhanallahi bukreten ve esila.(3X) E'uzu billahi mine‐š‐šejtani min nefhihi ve nefesihi ve hemzihi) Allah je najveći, Allah je najveći, Allah je najveći, hvaljen neka je Allah, hvaljen neka je Allah, hvaljen neka je Allah, slavljen neka je Allah, dželle šanuhu, jutrom i večeri (tri puta). Utječem se Allahu od prokletog šejtana, šejtanske oholosti (nefh), došaptavanja (nefs) i ludosti (hemez).1

Prilikom srdžbe

Prenosi se da su se posvađala dva čovjeka ispred Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i jedan od njih se jako rasrdio... Rekao mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:» Uistinu znam riječ koju kada bi izgovorio, nestalo bi srdžbe. Daje rekao:

(Euzu billahi mine‐š‐šejtani‐r‐radžim) Utječem se Allahu od prokletog šejtana.2

e) Prilikom ulaska u nužnik

Bilježi Buharija od Enesa, koji kaže:» Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi prilikom ulaska u nužnik govorio:

Allahumme inni euzu bike mine‐l‐hubusi ve‐l‐habaisi) Allahu moj utječem ti se od džina muškaraca i džina žena.3

Također, bilježi Et‐Tirmizi od Alije b. Ebi‐Taliba, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Zastor između očiju džina i stidnih mjesta ljudi jeste da kada neki od njih ulazi u nužnik kaže:

1Bilježi ga Ebu‐Davud, 764. Ibn‐Madže, 808.

2Bilježi ga Buharija, 6115. Muslim, 4/2015.

3Pogledaj Fethu‐l‐Bari, 142.

( Bismillah) U ime Allaha. 1

f) Prilikom dolaska u neku dolinu, kuću i sl.

Prenosi Havla bint Hakim da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:» Da neko od vas prilikom dolaska u neko mjesto kaže:

(Euzu bi kelimatillahi‐t‐taammati min šerri ma haleka) Utječem se Allahovim potpunim riječima od zla kojeg stvara; ne bi mu naudilo ništa sve dok ne ode sa tog mjesta.2

 Prilikom njakanja magarca ili zavijanja psa

Prenosi se od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:» Kada čujete njakanje magarca tražite utočište kod Allaha od prokletog šejtana.

Razlog tome je to što kada magarac njače znači da je vidio šejtana.

h)Prilikom strmoglavljenja, rušenja, utopljavanja, izgaranja i smrti

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je tražio utočište od toga. Govorio bi: »(Allahumme inni euzu bike minet‐tereddi vel‐hedmi vel‐gareki vel‐haraki, ve euzu bike en jetehabetani‐š‐šejtanu indel‐mevti, ve euzu bike en emute fi sebilike mudbiren, ve euzu bike en emute ledigan) Allahu moj, utječem ti se od strmoglavljenja, rušenja, davljenja i izgaranja. Utječem ti se od šejtanskog djelovanja na samrti, utječem ti se da umrem na tvome putu bježeći i utječem ti se da umrem od uboda otrovnice.»3

Izbjegavanje mjesta gdje se okupljaju džini i šejtani

Prisustvo džina i šejtana je pojačano u ruševinama, napuštenim mjestima, mjestima gdje dominira nečistoća poput nužnika, smetljišta, groblja i sl. Iz tog razloga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio obavljanje namaza u nužniku ili na groblju. Kako stoji u merfu' hadisu od Ebu‐Seida El‐ Hudrija.» Zemlja je u cijelosti mesdžid, osim grobalja i nužnika.*4 Također, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio obavljanje namaza na mjestima gdje se vežu deve. Prenosi se od Bera', a on od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi da je rekao Ne klanjajte na mjestima gdje se vežu deve, one su od šejtana, a klanjajte u torovima ovaca, one su blagoslov.1

1Bilježi ga Et‐Tirmizi, 606. Ibn‐Madže, 297.

2Bilježi ga Muslim, 2708. Ahmed b. Hanbel, 6/377.

3Bilježi ga En‐Nesai, 8/282. Ahmed b. Hanbel, 3/427.

4Bilježi ga Ebu‐Davud, 492. Et‐Tirmizi, 317. El‐Hakim, 1/251.

Tržnice su od mjesta gdje se džini okupljaju, jer tu dolazi do šerijatskih prestupa poput lažnog zaklinjanja ‐da nas Allah sačuva‐, zakidanja, krivog mjerenja i sl. Iz tog razloga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, savjetovao jednog od svojih ashaba da ne bude prvi koji ulazi u tržnicu niti posljednji koji iz nje izlazi. Bilježi Muslim u svome «Sahihu» od Selmana, radijallahu anhu, da je rekao:» Ako možeš, ne budi prvi koji ulazi u tržnicu niti posljednji koji iz nje izlazi. Uistinu je to poprište šejtanskih sukoba i na tom mjestu pobada svoju zastavu.2 Ovaj hadis je merfu'.

Od šejtanskih boravišta je i mjesto gdje se sastaju hlad(osoje) i sunce(prisoje). Zato je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da čovjek sjedi između osoja i prisoja.3 U predaji od Imama Ahmeda, rahimehullah, stoji: « Zabranio je da se sjedi između osoja i prisoja, rekavši: Tu šejtan sjedi.4 Lanac prenosilaca ovog hadisa je autentičan. El‐Dihhu je sunce i mjesto koje ono obasja (prisoje).5

 Obzir na njihova vremena

Obavijestio nas je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da šejtani izlaze s nastupanjem mraka. Iz tog razloga nam je naredio da u tom periodu sklanjamo svoju djecu. U Muslimovom «Sahihu» od Džabira, radijallahu anhu, stoji.» Ne puštajte vani vašu stoku i djecu kada nastupi prvi mrak, sve dok ne nestane noćne crnine.

Uistinu šejtani izlaze kada sunce zađe sve dok ne nestane noćne crnine.6 Pod pojmom 'noćna crnina' misli se na početak noći, koji je, ustvari, njen najtamniji dio.

Na osnovu ovog, naći ćemo da je uzrok poželjnosti podnevnog sna (kajlula) ‐ a Allah, dželle šanuhu, najbolje zna‐ upravo, izbjegavanje šejtana i njihovih Vremena.

1 Bilježi ga Ahmed b. Hanbel, 4/352. Ebu‐Davud, 493. Muslim, 2/1227. 2 Bilježi ga Muslim, 2451.

3Bilježi ga El‐Hakim, 4/271.

4Bilježi ga Ahmed b. Hanbel, 3/413.

5Pogledaj El‐Kamusu‐l‐Muhit, str. 295.

6Bilježi ga Muslim, 2013.

Kako stoji u merfu' hadisu od Enesa, radijallahu anhu:» Praktikujte podnevni san (kajlula) jer ga šejtani ne praktikuju.1

 Učenje određenih kur'anskih poglavlja(sura) i dova

Od Ebu‐Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:» Ne pravite od svojih kuća kaburove. Uistinu šejtan bježi od kuće u kojoj se uči sura El‐Bekare.»2 Od Nu'mana b.Bešira, radijallahu anhu, u hadisu koji je merfu', stoji:» Uistinu je Allah napisao Knjigu dvije hiljde godina prije stvaranja nebesa i zemlje, i iz nje je objavio dva ajeta kojima je završio suru El‐Bekare.Nema kuće u kojoj se prouče u toku tri noći da u njoj ostane šejtan.»3

U hadisu od Ebu‐Hurejre, radijallahu anhu, stoji.» Opunomoćio me Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da čuvam ramazanski zekat, pa mi je došao jedan čovjek i poče da grabi hranu. Uhvatio sam ga i rekao mu: Reći ću te Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem,.......potom je ispričao hadis. Rekao je ‐šejtan‐: Kada legneš u svoju postelju prouči 'Ajetul‐Kursiju', jer će uistinu biti pored tebe čuvar poslan od Allaha, i šejtan ti se neće primaći sve dok ne osvaneš. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:' Istinu je rekao lažac. To je bio šejtan. '»4

Najbolje čime se može neko zaštititi jesu sure El‐Felek i En‐Nas. Od Ukbe b. Amira se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Ejudi se neće zaštititi ničim kao sa ove dvije sure: Kul‐euzu birbbi‐l‐felek i Kul‐euzu birabbi‐n‐nas.»5 Takođe, od Ebu‐Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Nisi li vidio ajete koji su objavljeni noćas. Nešto slično nije viđeno: Euzu birabbi‐l‐felek i Euzu birabbi‐n‐nas.»6 Od Ebu‐Seida El‐Hudrija, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, «tražio utočište od džinskih i ljudskih uroka. Kada su objavljene sure Felek i Nas prihvatio se njih, a ostavio ono mimo njih.»7 U Buharijinom «Sahihu», zabilježen je hadis od Aiše, radijallahu anha, «da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi se požalio na nešto, učio El‐Felek i En‐Nas i puhao po sebi. Kada se bolest pojačala, ja bih učila i potirala njegove ruke želeći njihov blagoslov.1 Također, od Aiše, radijallahu anha, se prenosi «da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prilikom lijeganja u postelju, svake noći, skupio svoje ruke, potom puhnuo tri puta u njih, a nakon toga bi proučio suru El‐lhlas, El‐Felek i En‐Nas. Nakon toga bi potirao što je mogao od tijela, počevši od glave, lica i prednjeg dijela tijela, ponavljajući to tri puta.2

1Bilježi ga Ebu‐Nuajm u El‐Tibu, i Et‐Taberani u El‐Evsatu.

2Bilježi ga Muslim, 780.

3Bilježi ga Et‐Tirmizi, 2882. Ibn‐Hibban, 1726. El‐Hakim, 1/562.

4Bilježi ga Buharija, 5010.

5Bilježi ga En‐Nesai, 2/158.

6Bilježi ga Muslim, 814. Et‐Tirmizi, 2902.

7Bilježi ga Et‐Tirmizi, 2058. Ibn‐Madže, 3511.

 Prisustvo Džematu

Džemat odbija šejtana i zadovoljava Milostivog. Drži se džemata, jer vuk jede odbjeglu ovcu. Od Omera b. El‐Hataba, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Ko želi najbolji dio u džennetu neka se drži džemata, jer je šejtan sa usamljenikom, a od dvojice se drži dalje.»3 Kada čovjek naumi putovati na duži period, posebno kroz pustinju, neka sa sobom povede nekoga, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Jedan jahač je šejtan. Dva jahača su dva šejtana. Tri jahača su družina.4 Takođe, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:» Da ljudi znaju šta je u samoći, ni jedan putnik ne bi noć sam proputovao.5 Također, rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.» Društvo je milost, a samoća je patnja.6 Prisustvo džematu iziskuje dvije stvari:

‐Prisustvo džematu vjerovanjem, tj. da vjeruješ onako kako su vjerovale prve generacije ispravnih prethodnika (selefu‐s‐salih), tabi'ina i onih koji su slijedili njihov pravac i put.

‐Prisustvo u džematu bivstvovanjem, tj. da budeš sa sljedbenicima istine ma gdje i kada oni bili.

 Obavljanje namaza u džematu

Nemarnost prema obavljanju molitve u džematu ohrabruje šejtana u djelovanju protiv čovjeka. Od Ebu‐Derda', radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže:» Nema trojice u selu ili pustinji da ne obavljaju namaz u džematu, a da njima nije ovladao šejtan. Drži se džemata, jer vuk jede odbjeglu ovcu.1

1 Bilježi ga Buharija, 5016.

2 Bilježi ga Buharija, 5017.

3Bilježi ga Ibn‐Madže i Et‐Tahavi.

4Bilježi ga Ebu‐Davud, 2607. Et‐Tirmizi, 1674.

5Bilježi ga Buharija, 2998. Et‐Tirmizi, 1673.

6Bilježi ga Ahmed b. Hanbel, 4/278.

 Čuvanje pogleda

S obzirom da je pogled taj koji vodi u propast i izaziva opasnosti, gledanje u zabranjeno predstavlja najveći prilaz šejtanu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio nekontrolisano gledanje. Rekao je Aliji, radijallahu anhu:» Ne prati pogled pogledom. Na prvi pogled imaš pravo, a na drugi nemaš. »2 Rekao je Ibn‐Mes'ud, radijallahu anhu:» Nema pogleda, a da u njemu nije užitak za šejtana.» Stoga, obaranje pogleda lomi kičmu šejtanu i gasi njegovu žudnju prema čovjeku. Rekao je pjesnik: Svi događaji počinju od pogleda,

i najveće vatre od sitnoga žara.

Koliko pogleda je ranilo srce onog koji gleda, ranilo strijelama bez luka i tetive.

 Izbjegavanje osamljivanja sa ženom strankinjom

Pod pojmom strankinja podrazumijevamo svaku ženu kojom se šeriatski dozvoljeno zeniti. Osamljivanje predstavlja izlaganje iskušenju i šejtanskom djelovanju, i stoga je došlo u hadisu:» Neće se muškarac osamiti sa ženom, a da šejtan neće biti treći sa njima. »3

Čuvanje jezika od sašaptavanja

Kaže Allah, dželle šanuhu:» Sašaptavanje je posao šejtanski, da bi u brigu bacio vjernike, mada to ne može njima nimalo nauditi, osim ako to Allah dopusti. A vjernici neka se samo u Allaha pouzdaju!» (El‐Mudžadele, 10) Od Ibn‐Mes'uda, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Neka se dvojica ne sašaptavaju u prisustvu trećega, sve dok ne dođu među ljude, jer će ga to ražalostiti.«4

1Bilježi ga Ebu‐Davud, 547.

2Bilježi ga Ebu‐Davud, 2149. Et‐Tirmizi, 2777.

3Bilježi ga Ibn‐Madže, Ibn‐Hibban i drugi.

4Bilježi ga Buharija, 6290. Muslim, 2184.

r) Uklanjanje zvona iz kuće

Od Ebu‐Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:» Zvono je frula šejtanova.1 Također, od Ebu‐Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi daje Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Meleki ne prilaze društvu u kojem ima pas ili zvono. »2

s) Uklanjanje slika i kipova iz kuće

Musliman je obavezan svoju kuću očistiti od kipova, osim onoga što je izuzeto, poput dječijih igrački. Razlog tome je što meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi slika ili kip. Kada meleki napuste kuću, naseljavaju je šejtani. Od Ebu‐Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:» Meleki ne ulaze u kuću u kojoj ima slika ili kip.»3 Izuzetak su slike mrtve prirode.

t) Ne držanje psa u kući

Od Aiše, radijallahu anha, se prenosi da je rekla:» Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se dogovorio sa Džibrilom, alejhisselam, da mu dođe u određeno vrijeme. Nastupio je ugovoreni rok, ali Džibril, alejhisselam, nije došao.

Bacivši štap, koji je držao u ruci, rekao je:' Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne krše dogovor.' Okrenuo se, kad ono pas ispod njegovog ležaja. Rekao je:' Kada je ovo pseto ušlo ovdje?' Odgovorila sam: Allaha mi, ne znam. Naredio je da se pas izbaci, i nakon toga je Džibril došao. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:' Rekao si da ćeš doći, pa sam čekao, ali nisi došao.' Džibril je rekao:' Spriječio me pas koji se nalazio u tvojoj kući. Mi ne ulazimo u kuću u kojoj se nalazi pas ili slika. '»4 Isto vrijedi za slike, osim za one koje imaju posebnu namjenu, poput slika u ličnim dokumentima.

u) Izbjegavanje zijevanja

Šejtan se smije prilikom zijevanja, jer ono proizilazi iz lijenosti, usljed čega onaj ko zijeva biva nesposoban u takvom stanju izvršiti dobra djela na najpotpuniji način. Od Ebu‐Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Allah voli kihanje, a mrzi zijevanje. Zato, kada neko kihne i zahvali Allahu, musliman koji ga čuje treba da mu zaželi dobro. Zijevanje je od šejtana, i zato neka ga umanji koliko može. Kada neko prilikom zijevanja kaže «0h» šejtan mu se smije.»1 S toga, kada neko zijeva neka stavi ruku na svoja usta. Prenosi Ebu‐Seid El‐Hudri, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:» Kada neko od vas zijeva neka stavi ruku na usta, jer šejtan ulazi tom prilikom.2 Hafiz Ibn‐Hadžer, rahimehullah, je rekao: Postoji mogućnost da se misli na stvarni ulazak, jer, iako šejtan kola kroz čovjeka kao što kola krv, ne može mu nauditi sve dok spominje Allaha, dželle šanuhu. Onaj koji zijeva, dok to radi ne spominje Allaha, tako da šejtan u tom trenutku ima priliku za stvarni ulazak u njega. Međutim, postoji mogućnost da se misli na mogućnost ulaska, jer da bi se ušlo negdje treba biti u mogućnosti to izvršiti.3 Nevevi u komentaru Muslimovog «Sahiha» kaže:» Kažu učenjaci: Umanjivanje zijevanja i stavljanje ruke na usta tom prilikom, naređeno je s ciljem da šejtan ne postigne ono što želi, od ružnog izraza lica, ulaska u usta i ismijavanja onoga koji zijeva.»4

1 Bilježi ga Muslim, 2113.

2 Bilježi ga Muslim, 2114.

3 Bilježi ga Muslim, 2112.

4 Bilježi ga Muslim, 2104. Buharija, 5960.

v) Izbjegavanje žurbe

Prenosi se od Abdul‐Muhejmina b. Abbasa b. Sehla, od njegovog oca, od njegovog djeda, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:» Smirenost je od Allaha, dželle šanuhu, a žurba je od šejtana.5 Čovjek prilikom žurbe čini mnoge stvari zbog kojih se kasnije cijeli život kaje. Razlog tome je što žurba ne dozvoljava čovjeku da razmišlja o mogućim posljedicama, i spriječava ga da donosi odluke koje odgovaraju Allahovim propisima.

1 Bilježi ga Buharija, 6223.

2 Bilježi ga Muslim, 2995.

3Fethu‐l‐Bari, 10/628.

418/123.

5Bilježi ga Et‐Tirmizi i El‐Bejheki.

LIJEČENJE ŠEJTANSKOG DJELOVANJA NA ČOVJEKA

Liječenje šejtanskog djelovanja na vjernika:

‐Prilikom obavljanja molitve

Kada šejtan ne uspije vjernika odvratiti od činjenja dobrih djela i obreda, u tom slučaju nastoji da mu pokvari ta djela kako bi mu ‐ako ništa‐ barem umanjio nagradu. Lijek za to je da vjernik kada osjeti to djelovanje zatraži utočište kod Allaha, dželle šanuhu, i pljucne tri puta na svoju lijevu stranu. Od Osmana b. El‐Asa, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao Rekao sam: Allahov Poslaniče, šejtan se ispriječio između mene, moga namaza i moga učenja, pa me zbunio. Reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:' Taj šejtan se zove Hanzeb. Kada osjetiš njegovo prisustvo, utječi se Allahu, dželle šanuhu, od njega, a zatim pljucni na lijevu stranu stranu, tri puta.' Postupio sam tako i Allah, dželle šanuhu, ga je otklonio od mene.«1

‐Prilikom spavanja

Od Ebu‐Seleme, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: Čuo sam od Ebu‐ Katade, a on od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:» Lijepi snovi su od Allaha, a ružni su od šejtana, pa ko usnije nešto što ne voli, neka pljucne na svoju lijevu stranu tri puta, i neka se utječe od šejtana, neće mu nauditi.»2 Od šejtanskog djelovanja ‐Allah, dželle šanuhu, nas sačuvao od njega‐ je i to da u snu pokazuje čovjeku stvari koje ga uznemiravaju, nebi li ga rastužio i bol mu nanio. Bilježi Muslim u svome «Sahihu» od Džabira, radijallahu anhu, da je rekao: Došao je beduin kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: Allahov Poslaniče, vidio sam u snu kao da mi je glava udarena pa se zaoblila, a zatim skupila. Reče mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:» Ne govori ljudima o poigravanju šejtana sa tobom u snu.»3 Kada vjernik usnije nešto što ne voli, treba samo da primjeni praksu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Prenosi Ebu‐Seid El‐Hudri, radijallahu anhu, da je čuo Vjerovijesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže:» Kada neko od vas vidi lijep san to je od Allaha. Neka zahvali Allahu na tome i neka priča što je vidio. Kada usnije nešto što ne voli, to je od šejtana.

1 Bilježi ga Muslim, 2203.

2 Bilježi ga Buharija, 7005. Muslim, 4/1771.

3 Bilježi ga Muslim, 2268. Ibn‐Madže, 3911.

Neka se utječe od zla tog sna, i neka ga nikome ne spominje, pa mu neće nauditi.»1 U Buharijinom i Muslimovom «Sahihu» bilježi se hadis merfu' od Ebu‐Hurejre, radijallahu anhu:» Tri su vrste sna: Lijep san je radostan znak od Allaha. Ružan san je od šejtana. I san koji je govor duše. Ako neko od vas usnije ono što ne voli, neka ustane i klanja, i neka o snu ne govori nikome.»2 Iz prethodnih hadisa vidi se da san ima svoj pravilnik ponašanja, i bilo bi lijepo da ga musliman primjeni. Ukoliko je san lijep: Neka zahvali Allahu na

tome, neka osobe koje voli obraduje tako što će im ispričati svoj san, a nikako onima koje ne voli iz bojazni od uroka i zavisti.

Ako je san ružan: Treba se utjecati Allahu, dželle šanuhu od njegovog i šejtanskog zla. Pljucnuti na lijevu stranu tri puta, ne govoriti nikome o onome što se vidilo u snu, promijeniti stranu na kojoj se spavalo i ustati klanjati.3 ‐Način zaštite od šejtanskih čvorova

Bilježe Buharija i Muslim od Ebu‐Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:» Kada neko od vas zaspi, šejtan na njegovom potiljku zaveže tri čvora i udari u mjesto svakog čvora govoreći: Pred tobom je duga noć, zato lezi. Ako se probudi i spomene Allaha, odveže se jedan čvor. Ako abdesti, odveže se drugi čvor. A ako i klanja, odveže se i treći čvor, pa će osvanuti čio i raspoložen, dok će u protivnom osvanuti lijen i mrzovoljan.4 Da bi ze prevazišla ova šejtanska spletka, musliman treba da pri polasku u postelju, poduzme slijedeće korake:

‐abdesti prije spavanja,

‐klanja vitr namaz prije spavanja,

‐kada legne, sastavi ruke, puhne, i u njih prouči suru El‐Ihlas, El‐Felek i En‐ Nas, a zatim potare koliko god može od svoga tijela počevši sa glavom, ‐prouči 'Ajetul‐Kursiju' razumijevajući i razmišljajući o onom što uči, i ona će ga ‐uz Allahovo dopuštenje‐ čuvati od šejtana dok ne osvane, ‐prouči dva posljednja ajeta iz sure El‐Bekare, ‐kaže 33 puta subhanallah, 33 puta elhamdulillah i 34 puta Allahu ekber, ‐staviti desnu ruku pod desni obraz, zaspati na desnoj strani, a prije toga reći:»

(Bismike Rabbi veda' tu dženbi ve bike erfe'uhu, in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fahfezha bitna tahfezu bihi ibadeke‐s‐salihine) Allahu moj s tvojim imenom liježem i s tvojim imenom ustajem. Ako zadržiš moju dušu smiluj joj se, a ako je pošalješ ti je sačuvaj čime čuvaš svoje dobre robove.1 ‐spominje i veliča Allaha dok ga san ne savlada. Znaj da osam prethodno spomenutih stvari su prenešene od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, autentičnim lancima prenosilaca koje smo prethodno spomenuli, a one koje nismo naveli, spomenuli smo ih kroz ovih osam tačaka.

1 Bilježi ga Buharija, 6985.

2 Bilježi ga Buharija, 7017.

3Pogledaj Fethu‐l‐Bari, 12/387.

4Bilježi ga Buharija, 1142. Muslim, 776.

‐Liječenje šejtanskog došaptavanja (vesvese)

Vesvesa je pokret ili skriveni glas koji ne osjećamo, i zato ga se treba čuvati. Sura En‐Nas sadrži kompletnu zaštitu od zla koje proizilazi iz nepravde čovjeka prema sebi, što je u stvari unutrašnje zlo. Sura El‐Felek sadrži zaštitu od zla koje proizilazi iz nepravde drugih prema čovjeku putem sihra ili zavisti, i to je vanjsko zlo. Riječi Uzvišenog » ...koji zle misli unosi u srca ljudi..», predstavljaju treće svojstvo šejtana, gdje se spominje vesvesa(došaptavanje), a zatim njeno mjesto sudur (prsa ljudi).2 Od Ibn‐Abbasa, radijallahu anhu, se prenosi da je na riječi Uzvišenog (...od zla šejtana‐ napasnika..), rekao:» Primjer šejtana je kao primjer lasice(puhmiša). Stavi usta na usta srca i šapuće u njega, pa ukoliko spomene Allaha, on odstupi, kada ušuti on se vrati, i na osnovu toga je šejtan‐napasnik.»3 Iz tog razloga nam je naređeno da se utječemo od došaptavanja prilikom uzimanja abdesta i prilikom obavljanja namaza što smo već prethodno spomenuli. Međutim, ono što želimo reći u ovom poglavlju jeste da čovjeku nema spasa od šejtanskih zamki i spletki, osim u ustrajnosti u traženju pomoći od Allaha, dželle šanuhu, nastojanju zadobijanja Njegovog zadovoljstva, okretanjem srca Njemu, ostvarujući time pobožnost koja je prvo čime se čovjek treba odjenuti kako bi postigao mogućnost ulaska pod garanciju «ali, ti, doista, nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim!« (El‐Isra, 65). Molimo Allaha, dželle šanuhu, da ne dadne šejtanu vlast nad nama, uistinu, On sve čuje i On sve zna.

1 Bilježi ga Muslim, 4/2084.

2Pogledaj Akamu‐l‐Merdžan fi Ahkami‐l‐Džanni, str. 192.

3Isti izvor, str. 196.

FaLang translation system by Faboba